Notu Gizle
Sorunuzu EUSE'den seçip kopyalayın, daha sonra ilgili sayfada (CTRL) + (F) tuş kombinasyonuyla arama kutusunu açarak yapıştırın ve arayın.

Teos 6. Bölüm Soru ve Cevaplar

Konusu 'Eğitim' forumundadır ve Muhasebe Cafe tarafından 13 Mayıs 2016 başlatılmıştır.

 1. Muhasebe Cafe

  Muhasebe Cafe Yönetici Yönetici  Müşteri işletme yönetiminden beyan mektubu almanın amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?

  A) Müşteri ile denetçi arasındaki anlaşmazlıklarda kanıt olarak kullanılmaktadır.

  B) Yönetimin beyanlarına ilişkin yanlış anlaşılma olasılığını azaltmak

  C) Mali tabloların düzenlenmesinde esas sorumluluğun yönetime ait olduğunu vurgulamak,

  D) Dönem içinde verilen sözlü beyanların uygunluğunun devam ettiğini belirlemek

  E) Denetçinin zaman tasarrufu yapması için,


  Aşağıdakilerden hangisi olumsuz görüş bildirmek için kabul edilen bir durumdur?

  A) Denetim kapsamına getirilen sınırlamalar mali tabloların belirli kalemleriyle ilgili kanıt toplamayı engelleyecek derecede önemli olmasına rağmen, mali tabloların bütününün doğruluğuna inanılıyorsa,

  B) Mali tablolarda tam açıklama kuralına yeterince uyulmadığı halde tabloların bütünü doğru bulunuyorsa,

  C) Denetim yapılan yılda önceki yıla göre G.K. G.M. İlkelerinden bazılarında önemli değişiklikler yapılmasına rağmen, bu durumun tabloların bütününün doğruluğunu bozmadığına inanılıyorsa,

  D) Mali tabloların hazırlanmasında G.K. G.M. İlkelerinden bazılarına uyulmamasına rağmen, bu durumun tabloların bütününün doğruluğunu bozmadığına inanılıyorsa,

  E) Mali tablolarda tam açıklama kavramına hiç uyulmamışsa.


  Aşağıdakilerden hangisi denetim raporunun nitelileri arasında sayılmaz?

  A) Denetim raporları her okuyanın anlayabileceği standart bir şekilde açık ve öz bir dille yazılmalıdır.

  B) Denetim Raporu, denetçinin tüm denetim sürecinde yaptığı çalışmaları ve vardığı sonuçları özetlemesi açısından önemlidir

  C) Denetim raporu bir garanti belgesi değildir.

  D) Denetim raporunun yazılı olarak düzenlenmesi esastır.

  E) Denetim raporu işletmenin dilidir.


  Aşağıdakilerden hangisi bilanço sonrası olayların gözden geçirilmesi aşamasında yapılmaz?

  A) Bilanço sonrası olaylarla ilgili olarak defterlerde gerekli düzeltmelerin yapılıp yapılmadığını sormak

  B) Mevcut en son tarihli ara mali tablolar incelemek

  C) Müşteri işletmenin avukatından mevcut davalarla ilgili bilgi almak

  D) Müşteri işletme yönetim kurulu tutanaklarının incelenmesi

  E) Denetçiye verilen sözlü beyanları doğrulamak


  Bağımsız denetçinin işletme avukatı ile görüşme yapmasına izin vermemesi

  durumunda, bağımsız denetim raporunun hangi görüşü içermesi beklenmelidir?

  A) Açıklama paragrafı ile birlikte şartsız görüş

  B) Şartsız görüş veya olumlu görüş

  C) Şartsız görüş

  D) Olumsuz görüş

  E) Görüş vermekten kaçınma veya şartlı görüş


  Denetçinin ve müşterinin iradesi dışında oluşan, çalışma alanını sınırlayan önemli bir hususun var olması nedeniyle mali tablolara iliksin bilgi ve belgelerin elde edilememesi halinde, hangi rapor düzenlenir?

  A) Şartsız rapor

  B) Şartlı rapor

  C) Görüş bildirmekten kaçınma

  D) Olumsuz rapor

  E) Olumlu rapor


  Bağımsız denetim raporunun bilgi kullanıcısı için taşıdığı anlam nedir?

  A) İşletmenin mali durumunu yansıtır

  B) İşletmenin faaliyet sonuçlarının ne kadar iyi olduğu konusunda fikir verir

  C) Analiz ve yorumların yer aldığı yıllık rapordur

  D) İşletmenin mali tablolarına güveni sağlar

  E) Denetlenmiş finansal tabloların yayınlandığı faaliyet raporudur


  Bilanço tarihinden denetim raporunu hazırlama tarihine kadar olan zaman diliminde gerçekleşen olayları ve bunlara ilişkin kayıt ve belgeleri de incelemek kimin sorumluluğundadır?

  A) Genel müdürün

  B) Şirketin Yönetim Kururlunun

  C) SMMM

  D) Denetçinin

  E) Hesap Uzmanının


  Denetçi neden görüş bildirmekten kaçınır?

  A) Yasal nedenlerden dolayı

  B) Görüşü olumsuz olduğu için

  C) Görüşü olumlu olduğu için

  D) Örneklemeye başvurduğu için

  E) Görüşü şartlı olduğu için.


  Standart denetim raporunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A) Denetim raporunun verileceği adres

  B) Denetim raporu ücretinin ödeneceği adres

  C) Denetçinin imzası

  D) Denetim raporu tarihi

  E) Denetçi görüşü bölümü


  Denetim raporunun içeriğinde hangisi bulunmaz?

  A) Kapsam (Hesap dönemi, mali tablolar vb.)

  B) Başlık (Müşteri işletmenin adı ve genel kurula hitap veya ortaklara hitap)

  C) Denetim Ücreti

  D) Açıklamalar

  E) Görüş


  Aşağıdakilerden hangisi bir ülkedeki gerçek zenginlik artışını yansıtır?

  A) Enflasyon oranın düşmesi

  B) Sabit fiyatlarla GSYİH'nın ABD doları cinsinden değerinin artması

  C) Cari fiyatlarla GSYİH'nın ABD doları cinsinden artması

  D) Cari fiyatlarla GSYİH'nın artması

  E) Cari fiyatlarla GSYİH büyüme oranının artması


  Ekonomik durgunluk beklendiği dönemlerde aşağıdakilerden hangisi geçerli olmaz?

  A) Kısa vadeli varlıkların getirileri artar

  B) Uzun vadeli varlıkların getirileri düşer

  C) Kısa ve uzun dönemli varlıkların getirileri arasındaki fark artacaktır

  D) Uzun vadeli varlıkların fiyatları artar

  E) Kısa vadeli varlıkların fiyatları düşer


  Bir ülkede cari işlemler dengesi açık veriyorsa bu açığı kapatmak için aşağıdakilerde hangisi yapılmalıdır?

  A) Vergi oranlarını düşürmek gerekir

  B) Yatırım harcamalarını artırmak gerekir

  C) Toplam tasarrufları artırmak gerekir

  D) Kamu harcamalarını artırmak gerekir

  E) Transfer harcamalarını artırmak gerekir


  Aşağıdakilerden hangisi harcamalar yönüyle GSYİH hesabında yer almaz?

  A) Kamu harcamaları

  B) Tüketim harcamaları

  C) Sanayi sektörü katma değeri

  D) Yatırım harcamaları

  E) Net ihracat


  Cari işlemler dengesi açığı GSYİH oranı hangi değerin üzerine çıktığında açığın sürdülebilirliği sorgulanmaktadır?

  A) 0.01

  B) 0.03

  C) 0.02

  D) 0.05

  E) 0.005


  Bir ülke sınırları içinde, belli bir dönemde üretilen nihai mal ve hizmetlerin değerlerinin toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Gayrisafi yurtiçi hasıla

  B) Safi hasıla

  C) Gayrisafi milli hasıla

  D) Milli gelir

  E) Milli hasıla


  Kapasite kullanım oranı nasıl belirlenmektedir?

  A) Normal kapasiteye göre potansiyel kapasite düzeyi karşılaştırılarak belirlenmektedir

  B) Teknik kapasiteye göre potansiyel kapasite düzeyi karşılaştırılarak belirlenmektedir

  C) Teknik kapasiteye göre mevcut kapasite düzeyi karşılaştırılarak belirlenmektedir

  D) Normal kapasiteye göre mevcut kapasite düzeyi karşılaştırılarak belirlenmektedir

  E) Potansiyel kapasiteye göre mevcut kapasite düzeyi karşılaştırılarak belirlenmektedir


  Aşağıdakilerden hangisi aylık verilerdeki mevsimsel hareketlerden arındırma için kullanılır?

  A) 12 aylık yüzde değişme

  B) Altı aylık yüzde değişme

  C) Üç aylık yüzde değişme

  D) Ocak ayına göre yüzde değişme

  E) Aylık yüzde değişme


  Aşağıdakilerden hangisi GSYİH ile GSMH arasındaki temel farkı oluşturan büyüklüktür?

  A) Transfer harcamaları

  B) Dış alem net faktör gelirleri

  C) Net ihracat

  D) Stok harcamaları

  E) Net ithalat


  Aşağıdaki göstergelerden hangisi makro ekonomik durumu aylık olarak değerlendirmemize yardımcı olur?

  A) Cari fiyatlarla GSYİH

  B) Sabit fiyatlarla GSYİH

  C) Sanayi üretim endeksi

  D) GSYİH deflatörü

  E) Toplam tüketim harcamaları


  Bugün peşin bedelle 35 000 TL'ye satılan bir otomobili 23 yıl vadeli olarak yıllık 6 800 TL taksitle satan galericinin; piyasa faiz oranlarının 23 yıl boyunca değişmeden %17 düzeyinde kalacağı varsayımı ile kredili satıştan kazanacağı paranın bugünkü değeri, otomobilin peşin satış fiyatından kaç TL daha fazladır?

  A) 3 258 TL

  B) 3 068 TL

  C) 3 919 TL

  D) 3 420 TL

  E) 4 419 TL


  Gelecek 11 yıl boyunca her 6 ayda bir ve ilgili dönemin sonunda 1 000 TL'yi yıllık %14 faiz oranı üzerinden ve her altı ayda bir faiz işletilmesi koşuluyla bankaya yatıran birisinin 22. taksidi yatırdıktan sonra bankadaki hesabının toplam tutarı kaç TL olur?

  A) 48 702 TL

  B) 48 906 TL

  C) 48 453 TL

  D) 48 807 TL

  E) 49 006 TL


  Bir projenin ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı nakit girişlerinin bu günkü değerlerinin toplamı ile nakit çıkışlarının bu günkü değerlerinin toplamını birbirlerine eşitleyen iskonto oranı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İç getiri oranı

  B) Dış iskonto oranı

  C) Kasa iskontosu oranı

  D) Miktar iskontosu oranı

  E) Nominal iskonto oranı


  İç getiri oranı, projenin finansmanında kullanılan kaynakların maliyetinden büyük ise bu projenin kârlılık endeksi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Kârlılık endeksi 1'den küçüktür.

  B) Kârlılık endeksi 1'e eşittir.

  C) Kârlılık endeksi 1'den büyüktür.

  D) Kârlılık endeksi 0'a eşittir.

  E) Kârlılık endeksi 0'dan büyüktür.


  İşletmenin sağladığı son kaynak tutarı (dilimi) için sözkonusu olan maliyet aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Paçal sermaye maliyeti

  B) Marjinal sermaye maliyeti

  C) Ortalama sermaye maliyeti

  D) Nominal sermaye maliyeti

  E) Fark sermaye maliyeti


  Kolektif şirket açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Kazançlarını basit usulde tespit edebilirler

  B) Ortakların ortaklık karından aldıkları paylar ticari kazanç hükmündedir

  C) I. sınıf tüccar sayılırlar

  D) Kazançlarını gerçek usulde tespit edebilirler

  E) Kazançlarını bilanço esasına göre tespit edebilirler


  Gelir Vergisi Kanunu uygulamasında aşağıda sayılan kazanç ve iratlardan hangisinde elde etme ekonomik ve hukuki tasarrufa bağlanmıştır?

  A) Serbest meslek kazancı

  B) Gayrimenkul sermaye iradı

  C) Ücret

  D) Ticari kazaç

  E) Hiçbiri


  Zirai faaliyetle uğraşan kolektif şirketin ortaklarının elde ettiği kazanç aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Mesleki kazanç

  B) Menkul sermaye iradı

  C) Ticari kazanç

  D) Zirai kazanç

  E) Diğer kazanç ve irat


  Aşağıdaki gerçek kişilerdenhangisi Türkiye içinde ve dışında elde ettiği gelirlerin tamamı üzerinden Gelir Vergisi Kanunu'na tabi olamaz?

  A) İkametgâhı Türkiye'de bulunan bir kişi

  B) İkametgahı yurtdışında bulunan ve tedavi dolayısı ile Türkiye'de üç yıldır kalan bir kişi

  C) Türkiye'ye gelerek bir takvim yılı içerisinde altı ay boyunca Türkiye'de kalan bir kişi

  D) Bir takvim yılında Türkiye'de üç kerede, geçici ayrılmalarla, üçer aydan toplam dokuz ay oturan bir kişi

  E) Türkiye'de yerleşmiş olan bir kişi


  Aşağıdaki gelirlerden hangisi Gelir Vergisi Kanunu uygulamasında ticari kazanç hükmünde değildir?

  A) Eshamlı komandit ortaklıklarda komanditer ortağın kardan aldığı pay

  B) Coberlik işlerinden elde edilen kazançlar

  C) Diş protezciliğinden elde edilen kazançlar

  D) Satın alınan arazinin iktisap tarihinden itibaren beş yıl içinde parsellenerek bu müddet içinde satılmasından elde edilen kazançlar

  E) Eshamlı komandit ortaklıklarda komandite ortağın kardan aldığı pay


  Aşağıdaki gider unsurlarından hangisi Gelir Vergisi Kanunu'nun uygulamasında ticari kazancın hesabında gider olarak indirilebilir?

  A) İşletme sahibinin çocuklarının işletmeden aynen aldıkları değerler

  B) İşletme ile ilgili sözleşmelere istinaden ödenen tazminatlar

  C) Her türlü para cezası

  D) İşletme sahibinin küçük çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar

  E) İşletme sahiplerinin küçük çocuklarının işletmede cari hesap şeklinde alacaklarına yürütülen faizler


  Bilanço esasına göre ticari kazancın tespitinde aşağıdakilerden hangisi uygulanamaz?

  A) Ticari kazanç bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılatla giderler arasındaki olumlu farktır

  B) Vergi Usul Kanunu'nun değerlemeye ait hükümleri kullanılır

  C) Öz sermayenin hesap dönemi sonu ile başındaki olumlu fark ticari kazançtır

  D) İşletmeye ilave olunan değerler indirim konusu yapılır

  E) İşletmeden çekilen değerler kazanca eklenir


  Aşağıda yer alan mükelleflerden hangisi basit usule tabi olabilir?

  A) Kolektif şirket ortakları

  B) Sigorta prodüktörleri

  C) Berber dükkanı işleten bir berber

  D) Her türlü ilan ve reklam işiyle uğraşanlar

  E) Sarraflar


  Kazançları gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazanç sahipleri bu gelirlerini Gelir Vergisi Kanunu uygulamasında hangi beyanname ile beyan ederler?

  A) Katma değer vergisi beyannamesi

  B) Kurumlar vergisi beyannamesi

  C) Beyanname vermezler

  D) Muhtasar beyanname

  E) Gelir vergisi beyannamesi


  Zirai faaliyetleri dolayısıyla gerçek usulde Gelir Vergisi'ne tabi olan mükellefler, Gelir Vergisi Kanunu uygulamasında aşağıdaki usullerden hangisine göre vergilendirilemezler?

  A) Bilanço esası

  B) Zirai işletme hesabı esası

  C) Gerçek usul

  D) Tevkifat esası

  E) Basit usul


  XYZ Anonim Şirketinin aktifine kayıtlı bulunan bir gayrimenkulün kiraya verilmesinden elde edilen gelir aşağıdaki hangi gelir türüne girmektedir?

  A) Zirai kazanç

  B) Gayrimenkul sermaye iradı

  C) Ticari kazanç

  D) Diğer kazanç ve irat

  E) Menkul sermaye iradı


  S Üretim İşletmesi'nin ürettiği mamulün birim satış fiyatı 100 TL, birim değişken maliyeti 45 TL ve yıllık toplam sabit maliyeti 150.000 TL'dir. (x) toplam net satışları ifade ettiğinde, satış tutarının bir fonksiyonu olarak işletmenin toplam karı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kar = 0,45x - 150.000

  B) Kar = 100x - 150.000

  C) Kar = 45x - 150.000

  D) Kar = 0,55x - 150.000

  E) Kar = 55x - 150.000


  DA Üretim İşletmesi'nin ürettiği mamulün birim satış fiyatı 64 TL, toplam değişken maliyeti 440.000 TL ve yıllık toplam sabit maliyeti 140.000 TL'dir. Satış miktarı, üretim miktarına eşit olup 10.000 birimdir. İşletmenin zarar etmemesi için satması gereken en az mamul miktarı ne kadardır?

  A) 9.062 birim

  B) 6.000 birim

  C) 4.687 birim

  D) 7.000 birim

  E) 6.420 birim


  Aşağıdakilerden hangisi maliyet-hacim-kar analizlerinin dayandığı temel varsayımlardan birisi değildir?

  A) Analiz dönemi boyunca toplam sabit maliyetler değişmez.

  B) İşletme belirlenen satış fiyatında istediği miktarda mamul satışı yapabilmektedir.

  C) Üretilen mamullerin tamamı aynı dönem içerisinde satılmaktadır.

  D) Analiz dönemi boyunca üretilip satılan tüm mamuller için birim değişken maliyetler sabittir.

  E) İşletmede tek tür mamul üretilmekte veya birden fazla mamul üretilmekle birlikte, her bir mamulden satılan miktarların mamul karması içerisindeki oranı değişmemektedir.


  Toplam değişken maliyetleri 60.000 TL ve katkı oranı %40 olan bir işletmenin toplam net satışları ne kadardır?

  A) 150.000 TL.

  B) 100.000 TL.

  C) 120.000 TL.

  D) 24.000 TL.

  E) 90.000 TL.


  Birim satış fiyatı 60 TL ve katkı oranı %45 olan bir işletmenin birim değişken maliyeti ne kadardır?

  A) 45 TL.

  B) 27 TL.

  C) 33 TL.

  D) 38 TL.

  E) 24 TL.


  Başabaş noktası için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Toplam sabit maliyetlerin toplam katkı payına oranı başabaş noktası satış miktarını verir.

  B) Bu noktada kar sıfırdır.

  C) İşletmenin kara geçtiği noktayı gösterir.

  D) Toplam katkı payının toplam sabit maliyetlere eşit olduğu noktadır.

  E) Toplam satış hasılatıyla toplam üretim maliyetinin birbirine eşit olduğu noktadır.


  Toplam katkı payı 600.000 TL ve başabaş noktasında kapasite kullanım oranı %60 olan bir işletmenin toplam sabit maliyetleri ne kadardır?

  A) 240.000 TL.

  B) 280.000 TL.

  C) 120.000 TL.

  D) 360.000 TL.

  E) 160.000 TL.


  ABC Üretim İşletmesi'nin ürettiği mamulün birim satış fiyatı 20 TL, birim değişken maliyeti 9 TL ve yıllık toplam sabit maliyeti 200.000 TL'dir.
  Bu bilgilere göre, işletmenin katkı payı ne kadardır?


  A) 10 TL.

  B) 9 TL.

  C) 20 TL.

  D) 11 TL.

  E) 14 TL.
   
 2. Muhasebe Cafe

  Muhasebe Cafe Yönetici Yönetici  Denetim raporunun içeriğinde hangisi bulunmaz?
  Cevap: Denetim Ücreti

  Bağımsız denetim raporunun bilgi kullanıcısı için taşıdığı anlam nedir?
  Cevap: İşletmenin Mali Tablolarına Güvenini Sağlar

  Aşağıdakilerden hangisi ".....Sonuçların değerlendirilmesi" aşamasında yer almaz?
  Cevap: Şarta bağlı borçların incelenmesi

  Denetçi neden görüş bildirmekten kaçınır?
  Cevap: Görüşü olumsuz olduğu için

  Bir bütün olarak mali tabloların güvenirliliğini bozmayacak aykırılıkların var olması halinde hangi rapor düzenlenir?
  Cevap: Şartlı Rapor

  Bilanço tarihinden denetim raporunu hazırlama tarihine kadar olan zaman diliminde gerçekleşen olayları ve bunlara ilişkin kayıt ve belgeleri de incelemek kimin sorumluluğundadır?
  Cevap:Denetçinin

  -Olumsuz görüş içeren denetim raporunun açıklama bölümünde aşağıdakilerden hangisine yer verilir?
  Cevap: Olumsuz görüşe yol açan nedenler ile bunların mali tablolar üzerindeki etkilerine

  Aşağıdakilerden hangisi olumsuz görüş bildirmek için kabul edilen bir durumdur?
  Cevap: Mali tablolarda tam açıklama kavramına hiç uyulmamışsa.

  Aşağıdakilerden hangisi denetim raporunun nitelileri arasında sayılmaz?
  Cevap: Denetim raporu işletmenin dilidir.

  Aşağıdakilerden hangisi bir görüş türü değildir?
  Cevap: Şartsız Olumsuz Görüş
  Aşağıdakilerden hangisi ".....Şarta bağlı borçlar ve zararlar" kapsamına girmez?
  Cevap: Değeri düşen Mallar
  Aşağıdakilerden hangisi bilanço sonrası olayların gözden geçirilmesi aşamasında yapılmaz?
  Cevap: Denetçiye verilen sözlü beyanları doğrulamak

  Denetçinin çalışma sonucu edindiği görüşü açıklama olanağı bulduğu bir belgeye ne ad verilir?
  Cevap: Denetim raporu

  Bağımsız denetim raporunun ekinde aşağıdakilerden hangileri yer alır?
  Cevap: Mali Tablolar ve Açıklayıcı Notlar
  Denetçinin ve müşterinin iradesi dışında oluşan, çalışma alanını sınırlayan önemli bir hususun var olması nedeniyle mali tablolara iliksin bilgi ve belgelerin elde edilememesi halinde, hangi rapor düzenlenir?
  Cevap: Görüş bildirmekten kaçınma

  Denetçinin çalışma sonucu edindiği görüşü açıklama olanağı bulduğu bir belgeye ne ad verilir?
  Cevap: Denetim raporu

  Bağımsız denetçinin işletme avukatı ile görüşme yapmasına izin vermemesi durumunda, bağımsız denetim raporunun hangi görüşü içermesi beklenmelidir?
  Cevap: Olumsuz Görüş

  Müşteri işletme yönetiminden beyan mektubu almanın amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?
  Cevap: Denetçinin zaman tasarrufu yapması için,

  Harcamalar yönüyle GSYİH aşağıdakilerden hangisine eşittir?
  Cevap: Tüketim+yatırım+kamu harcamaları+net ihracat

  Bir ekonomide sanayi sektörü büyüme oranı tüm sektörlerin ortalama büyüme oranından daha fazla ise aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?
  Cevap: Ekonomide talep düzeyi arz düzeyinden daha fazladır.

  Kapasite kullanım oranı nasıl belirlenmektedir?
  Cevap: Normal kapasiteye göre mevcut kapasite düzeyi karşılaştırılarak belirlenmektedir.

  Bir ülkede cari işlemler dengesi açık veriyorsa bu açığı kapatmak için aşağıdakilerde hangisi yapılmalıdır?
  Cevap: Toplam tasarrufları artırmak gerekir

  Aşağıdakilerden hangisi GSYİH ile GSMH arasındaki temel farkı oluşturan büyüklüktür?
  Cevap: Dış alem net faktör gelirleri

  Aşağıdakilerden hangisi GSYİH hesabında yer almaz?
  Cevap: Dış faktör gelirleri

  Aşağıdakilerden hangisi aylık verilerdeki mevsimsel hareketlerden arındırma için kullanılır?
  Cevap: 12 aylık yüzde değişme

  Aşağıdakilerden hangisi cari dönem özel tüketim harcamalarını olumlu etkiler?
  Cevap: Enflasyon

  Aşağıdakilerden hangisi bir ülkedeki gerçek zenginlik artışını yansıtır?
  Cevap: Sabit fiyatlarla GSYİH'nın ABD doları cinsinden değerinin artması

  Aşağıdaki göstergelerden hangisi reel ekonomideki konjonktürel dalgalanmanın dönüm noktasını daha iyi öngörmemizi sağlar?
  Cevap: Sanayi üretim endeksi

  Ekonomik durgunluk beklendiği dönemlerde aşağıdakilerden hangisi geçerli olmaz?
  Cevap: Kısa ve uzun dönemli varlıkların getirileri arasındaki fark artacaktır

  Aşağıdakilerden hangisi bir ülkedeki üretim düzeyini olumsuz etkiler?
  Cevap: Yerli paranın aşırı değerlenmesi

  Bir ülkenin cari işlemler dengesi açık veriyorsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  Cevap: Yatırımları tasarruflarından daha fazladır

  Aşağıdaki göstergelerden hangisi makro ekonomik durumu aylık olarak değerlendirmemize yardımcı olur?
  Cevap: Sanayi üretim endeksi

  Aşağıdakilerden hangisi bir ülkedeki yatırım kararlarını olumlu yönde etkiler?
  Cevap: Kredi miktarındaki reel artış

  Aşağıdakilerden hangisi harcamalar yönüyle GSYİH hesabında yer almaz?
  Cevap: Sanayi sektörü katma değeri

  Aşağıdaki göstergelerden hangisi öncü gösterge niteliğinde değildir?
  Cevap: İstihdam düzeyi

  Cari işlemler dengesi açığı GSYİH oranı hangi değerin üzerine çıktığında açığın sürdülebilirliği sorgulanmaktadır?
  Cevap: 0,05

  Cari işlemler dengesi açığı hızla artan bir ekonomide aşağıdakilerden hangisinin olması beklenmemektedir?
  Cevap: Uluslarası rezervlerin artması

  Bir ülke sınırları içinde, belli bir dönemde üretilen nihai mal ve hizmetlerin değerlerinin toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
  Cevap: Gayrisafi yurtiçi hasıla

  Bir ülkede cari işlemler dengesi açık veriyorsa bu açığı kapatmak için aşağıdakilerde hangisi yapılmalıdır?
  Cevap: Toplam tasarrufları artırmak gerekir

  Bugün peşin bedelle 35 000 TL'ye satılan bir otomobili 23 yıl vadeli olarak yıllık 6 800 TL taksitle satan galericinin; piyasa faiz oranlarının 23 yıl boyunca değişmeden %17 düzeyinde kalacağı varsayımı ile kredili satıştan kazanacağı paranın bugünkü değeri, otomobilin peşin satış fiyatından kaç TL daha fazladır?
  Cevap: 3919 TL  Gelecek 11 yıl boyunca her 6 ayda bir ve ilgili dönemin sonunda 1 000 TL'yi yıllık %14 faiz oranı üzerinden ve her altı ayda bir faiz işletilmesi koşuluyla bankaya yatıran birisinin 22. taksidi yatırdıktan sonra bankadaki hesabının toplam tutarı kaç TL olur?
  Cevap: 49 006 TL

  İşletmenin sağladığı son kaynak tutarı (dilimi) için sözkonusu olan maliyet aşağıdakilerden hangisidir?
  Cevap: Marjinal sermaye maliyeti

  Bir yatırımcı yaptığı yatırımın kaç dönemde yatırım tutarı kadar net nakit akışı sağlayacağını bilmek istiyorsa aşağıdakilerden hangisini hesaplamalıdır?
  Cevap: Geri ödeme dönemini

  İç getiri oranı, projenin finansmanında kullanılan kaynakların maliyetine eşit ise bu projenin kârlılık endeksi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  Cevap: Kârlılık endeksi 1'e eşittir.

  Bugün peşin bedelle 35 000 TL'ye satılan bir otomobili 23 yıl vadeli olarak yıllık %17 faiz oranı esas alınmak suretiyle kredili satılması durumunda her bir ayda ödenecek taksit tutarı kaç TL olur?
  Cevap: 6 115 TL

  Bir projenin ekonomik ömrü içindeki net nakit akışları aşağıdaki gibidir. Bu projenin finansmanında kullanılan kaynakların maliyeti %15 olduğu varsayımı ile net bugünkü değeri kaç TL'dir?
  Dönemler 0 1 2 3 4 5 6
  Net Nakit Akışları (TL) -1600 -1000 500 800 1600 2500 4300

  Cevap: 7 390 TL

  İç getiri oranı yönteminde, projenin kabulü için aşağıdaki koşullardan hangisi daha doğru bir ifadedir?
  Cevap: İç getiri oranı, ağırlıklı ortalama sermaye maliyetine eşit veya ondan daha büyük olmalıdır.
  Net bu günkü değer yönteminde, projenin kabulü için aşağıdaki koşullardan hangisi daha doğru bir ifadedir?
  Cevap: Net bu günkü değer sıfırdan büyük olmalı veya en azından sıfıra eşit olmalıdır.  Bir projenin ekonomik ömrü içindeki net nakit akışları aşağıdaki gibidir. Bu projenin finansmanında kullanılan kaynakların maliyeti %25 olduğu varsayımı ile net bugünkü değeri kaç TL'dir?
  Dönemler 0 1 2 3 4 5
  Net Nakit Akışları (TL) -1500 -900 518 600 1700 2700

  Cevap: 0 TL

  Bir projenin ekonomik ömrü içindeki net nakit akışları aşağıdaki gibidir. Bu projenin finansmanında kullanılan kaynakların maliyeti %17 olduğu varsayımı ile projenin değiştirilmiş (düzeltilmiş) iç getiri oranı aşağıdakilerden hangisidir?
  Dönemler 0 1 2 3 4
  Net Nakit Akışları (TL) -11 919 5 000 4 000 5 000 3 000

  Cevap: %17

  Bir projenin ekonomik ömrü içindeki net nakit akışları aşağıdaki gibidir. Bu projenin finansmanında kullanılan kaynakların maliyeti %10 olduğu varsayımı ile projenin net bugünkü değeri aşağıdakilerden hangisidir?
  Dönemler 0 1 2 3 4
  Net Nakit Akışları (TL) -12 375 5 000 4 000 5 000 3 000
  Cevap: 1 657 TL


  Bir projenin ekonomik ömrü içindeki net nakit akışları aşağıdaki gibidir. Bu projenin iç getiri oranı yaklaşık olarak % kaçtır?
  Dönemler 0 1 2 3 4 5
  Net Nakit Akışları (TL) -1500 -900 518 600 1700 2700

  Cevap: % 25

  Bir projenin ekonomik ömrü içindeki net nakit akışları aşağıdaki gibidir. Bu projenin finansmanında kullanılan kaynakların maliyeti %30 olduğu varsayımı ile net bugünkü değeri kaç TL'dir?
  Dönemler 0 1 2 3 4 5 6
  Net Nakit Akışları (TL) -15 106 -8 600 14 000 15 000 16 000 17 000 18 000

  Cevap: 7 300 TL

  Aşağıdaki formülde eşitliğin solundaki X neyi gösterir?
  Cevap: Taksitlerin gelecek değerlerinin toplamını veren katsayı (faktör değeri)
  Zirai faaliyetle uğraşan kolektif şirketin ortaklarının elde ettiği kazanç aşağıdakilerden hangisidir?

  Cevap: Ticari kazanç

  Aşağıdaki gelirlerden hangisi Gelir Vergisi Kanunu uygulamasında ticari kazanç hükmünde değildir?
  Cevap: Eshamlı komandit ortaklıklarda komanditer ortağın kardan aldığı pay

  Aşağıdaki gider unsurlarından hangisi Gelir Vergisi Kanunu uygulamasında ticari kazançtan indirim konusu yapılabilir?

  Cevap: Teşebbüs sahibinin çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar

  Aşağıda yer alan ücret gelirlerinden hangisi Gelir Vergisi Kanunu uyarınca istisnaya tabi değildir?
  Cevap: Mürebbiyelere ödenen ücretler

  Aşağıdaki şartlardan hangisi basit usule tabi olmanın genel şartlarından biri değildir?

  Cevap: Satın aldıkları malları olduğu gibi satanların yıllık alımları tutarı kanunla belirlenen tutarın altında kalmak

  Kolektif şirket açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  Cevap: Kazançlarını basit usulde tespit edebilirler

  Aşağıdaki gelirlerden hangisi Gelir Vergisi Kanunu'na göre istisna değildir?
  Cevap: Spor yarışmalarına katılan profesyonel sporculara ödenen ödül ve ikramiyeler

  Zirai faaliyetle iştigal eden adi komandit şirketlerde komandite ortağın şirket karından aldığı pay aşağıdaki gelir unsurlarından hangisine girer?
  Cevap: Şahsi ticari kazanç

  Gelir Vergisi Kanunu uygulamasında aşağıda sayılan kazanç ve iratlardan hangisinde elde etme ekonomik ve hukuki tasarrufa bağlanmıştır?
  Cevap: Ücret

  Aşağıda yer alanlardan hangisi ücretin bir unsuru değildir?
  Cevap: Sermayeye dayalı olmak

  Serbest meslek faaliyetinde bulunmayan eshamlı komandit ortaklıklarda komandite ortağın ortaklık karından aldığı pay aşağıdaki gelir unsurlarından hangisine girer?
  Cevap: Ticari kazanç

  Bay A'nın ticari kazancı 5.000.-TL, konut olarak kiraya verdiği gayrimenkul sermaye iradı 6.000.-TL, konuta ait gerçek giderleri toplamı 2.100.-TL, ilgili yıl gayrimenkul sermaye iradı istisna tutarı da 2.000.-TL'dir. Bay A'nın beyan etmesi gereken matrah toplamı aşağıdakilerden hangisi olacaktır?
  Cevap: 8.900.-TL

  Aşağıdaki gerçek kişilerdenhangisi Türkiye içinde ve dışında elde ettiği gelirlerin tamamı üzerinden Gelir Vergisi Kanunu'na tabi olamaz?
  Cevap: ikametgahı yurtdışında bulunan ve tedavi dolayısı ile Türkiye'de üç yıldır kalan bir kişi

  Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanunu çerçevesinde tam mükellefiyet esasına göre vergilendirilemez?
  Cevap: Almanya'da oturma izni almış ve ikametgahı da Almanya'da bulunan Türk vatandaşı

  Aşağıdakilerden hangisi vergi dairesinin fonksiyonlarından biri değildir?
  Cevap: Tebliğ çıkarmak

  Aşağıdaki ifadelerden hangisi basit usule tabi mükellefler açısından doğrudur?
  Cevap: Katma değer vergisi beyannamesi vermezler

  Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisi mükellefi olamaz?
  Cevap: Kollektif şirket

  Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanunu'na tabi olan gelire giren kazanç ve iratların özelliklerinden biri değildir?
  Cevap: Her türlü kazanç ve iradı içerecek şekilde olması

  Ticari kazancın tespitinde aşağıdaki giderlerden hangisi kanunen kabul edilen gider niteliğindedir?
  Cevap: Aktife kayıtlı ve işte kullanılan taşıtların giderleri

  Serbest meslek erbabı A envanterine kayıtlı ve işte kullandığı iki binek otomobiline ait olarak aşağıdaki hangi giderleri indirim konusu yapabilir?
  Cevap: Binek otomobillerin giderlerinin tamamını indirim konusu yapabilir

  Aşağıdakilerden hangisi yıllara sari inşaat işlerine ilişkin olarak uygulanamaz?
  Cevap: İşten elde edilen gelir her yılın bitiminde ayrı ayrı tespit edilerek ayrı ayrı beyan edilir

  ABC Üretim İşletmesi'nin ürettiği mamulün birim satış fiyatı 20 TL, birim değişken maliyeti 9 TL ve yıllık toplam sabit maliyeti 200.000 TL'dir.
  Bu bilgilere göre, işletmenin katkı payı ne kadardır?
  Cevap: 11 TL

  S Üretim İşletmesi'nin ürettiği mamulün birim satış fiyatı 100 TL, birim değişken maliyeti 45 TL ve yıllık toplam sabit maliyeti 150.000 TL'dir. (x) toplam net satışları ifade ettiğinde, satış tutarının bir fonksiyonu olarak işletmenin toplam karı aşağıdakilerden hangisidir?
  Cevap: Kar = 0,55x - 150.000

  Başabaş noktası için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  Cevap: Toplam sabit maliyetlerin toplam katkı payına oranı başabaş noktası satış miktarını verir.
  Toplam katkı payı 600.000 TL ve başabaş noktasında kapasite kullanım oranı %60 olan bir işletmenin toplam sabit maliyetleri ne kadardır?
  Cevap: 360.000 TL.

  AD Üretim İşletmesi'nin toplam net satışları 800.000 TL, toplam değişken maliyetleri 400.000 TL ve yıllık toplam sabit maliyetleri 150.000 TL'dir. Bu verilere göre, işletmenin katkı oranı nedir?
  Cevap: 0,50

  Toplam değişken maliyetleri 60.000 TL ve katkı oranı %40 olan bir işletmenin toplam net satışları ne kadardır?
  Cevap: 100.000 TL.

  Aşağıdakilerden hangisi maliyet-hacim-kar analizlerinin dayandığı temel varsayımlardan birisi değildir?
  Cevap: Analiz dönemi boyunca toplam sabit maliyetler değişmez.
  DA Üretim İşletmesi'nin ürettiği mamulün birim satış fiyatı 64 TL, toplam değişken maliyeti 440.000 TL ve yıllık toplam sabit maliyeti 140.000 TL'dir. Satış miktarı, üretim miktarına eşit olup 10.000 birimdir. İşletmenin zarar etmemesi için satması gereken en az mamul miktarı ne kadardır?
  Cevap: 7.000 birim

  Aşağıdakilerden hangisi maliyet-hacim-kar analizlerinin dayandığı temel varsayımlardan birisi değildir?
  Cevap: Analiz dönemi boyunca toplam sabit maliyetler değişmez.
  Birim satış fiyatı 60 TL ve katkı oranı %45 olan bir işletmenin birim değişken maliyeti ne kadardır?
  Cevap: 33 TL

  C İşletmesi'nin ürettiği mamulün birim satış fiyatı 42 TL, birim değişken maliyeti 26 TL ve yıllık toplam sabit maliyeti 110.000 TL'dir. İşletmenin başabaş noktası satış miktarı nedir?
  Cevap: 6.875 birim
   
 3. Muhasebe Cafe

  Muhasebe Cafe Yönetici Yönetici  1.Ticari kazancın tespitinde aş.giderlerden hangisi kanunen kabul edilen gider niteliğindedir?
  a-işletmeye ait vergi cezaları
  b-teşebbüs sahibinin işletmeden çektiği paralar
  c-teşebbüs sahibinin suçlarından doğan tazminatlar
  d-aktife kayıtlı ve işte kullanılan taşıtların giderleri
  e-teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu sermayeye yürütülen faizler
  2.Toplam Değişken maliyetleri 60.000 ve katkı oranı %40 olan bir işletmenin toplam net satışları ne kadardır?
  a-100.000 b-90.000 c-120.000 d-150.000 e – 24.000
  3. ABC Üretim işletmesinin ürettiği mamülün birim satış fiyatı 20 TL, birim degisken maliyeti 9 TL ve yıllık toplam sabit maliyeti 200.000 TL’dir. Bu bilgilere göre işletmenin katkı payı ne kadardır?
  a-10 b-11 c-20 d-14 e-9 TL
  4.Aşagidakilerden hangisi görüş bildirme türlerinden biri değildir?
  a- Görüş bildirmekten çekinme b-Olumlu görüş c-Şartlı görüş d-Şartlı olumsuz görüş e-Olumsuz Görüş
  5.Aşagıdakilerin hangisi Bilanço sonrası olaylara ilişkin uygulanacak olan kanıt toplama tekniklerinden biri değildir?
  a-Müşteri işletmeden bilanço sonrası olaylarla ilgili defterlerde gerekli düzeltmelerin yapılıp yapılmadigini sormak.
  b-Mevcut en son tarihli ara mali tabloları incelemek ve denetlenen mali tablolarla karşılaştırmalı olarak incelemek
  c-Müşteri işletme yönetim kurulu tutanaklarını incelemek
  d-Müşteri işletmeni n avukatından mevcut davalarla ilgili bilgi almak
  e-Dava, tazminat ve vergi konularındaki dökümanların incelenmesi

  6-S Üretim İşletmesinin ürettiği mamülün birim satış fiyatı 100TL, birim degisken maliyeti 45TL ve yıllık toplam sabit maliyeti 150.000 TL’dir. (X) Toplam net satışları ifade ettiğinde, satış tutarının bir fonksiyonu olarak işletmenin karı aşağıdakilerden hangisidir?
  a- Kar= 45x -150.000
  b-Kar=55x -150.000
  c-Kar=100x – 150.000
  d-Kar=0,55x – 150.000
  e-Kar=0,45x -150.000
  7. Aşağıdaki mükelleflerden hangisi Türkiye içinde ve dışında elde ettiği gelirlerin tamamı üzerinden Gelir Vergisi Kanununa tabi olamaz?
  a-İkametgahi Türkiye’de bulunanlar
  b-Türkiye’ye gelerek ve altı (6) ay boyunca Türkiye’de kalan bir kişi
  c-Tedavi dolayısı ile Türkiye’de üç (3) yıldır yaşayan bir kişi
  d-Bir takvim yılında Türkiye’de üç kerede,geçiciayrılmalarla,üçer aydan toplam 9 ay oturan bir kişi
  e-Türkiye’de yerleşmiş olanlar
  8. Aşağıdakilerden hangisi sonuçların değerlendirilmesi aşamalarından biri değildir?
  a-İşletmeden hataların düzeltilmesini isteme
  b-Kanıtların yeterliliğinin değerlendirilmesi
  c-Önemlilik düzeyinin ve denetim riskinin son defa ölçülmesi
  d-Şarta bağlı borçların incelenmesi
  e-Çalışma kağıtlarının gözden geçirilmesi
  9.Verginin Konusuna giren bir işlemin belli nedenlerle kanunla vergi dışında bırakılmış olması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle tanımlanabilir?
  a-Muafiyet
  b-Dar mükellefiyet
  c-İstisna
  d-Vergilendirmede hata
  e-Verginin terkini
  10.Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanunu’na tabi olan gelire giren kazanç ve iratların özelliklerinden biri değildir?
  a-Safi olması
  b-Bir takvim yılında elde edilmesi
  c-Her türlü kazanç ve iradı içerecek şekilde olması
  d-Elde edilmiş olması
  e-Gerçek kişinin elde etmesi
  11.Denetcide kanıt yetersizliği veya diğer nedenlerle mali tabloların bütünü hakkında bir fikir yürütemeyecek kadar görüş oluşmamışsa ne tür görüş bildirir?
  a-Olumsuz görüş
  b-Görüş Bildirmekten Kaçınma
  c-Şartlı Görüş
  d-Şartlı Olumsuz Görüş
  e-Olumsuz Görüş
  12. Aşağıdakilerden hangisi şarta bağlı borçlar ve zararlardan biri değildir?
  a-Vergi anlaşmazlıkları
  b-Satılan malların garanti süreleri
  c-İskonto ettirilmiş alacak senetleri
  d-Tahsil edilemez duruma gelen bir alacağın bilanço tarihi sonrası tahsil edilmesi
  e-İşletme aleyhine açılmış tazminat davaları
  13.Başabaş noktası için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  a-Bu noktada kar sıfırdır
  b-Toplam katkı payının toplam sabit maliyetlere eşit olduğu noktadır.
  c-Toplam sabit maliyetlerin toplam katkı payına oranı başabaş noktası satış miktarını verir.
  d-Toplam satış hasılatıyla toplam üretim maliyetinin birbirine eşit olduğu noktadır
  e-İşletmenin kara geçtiği noktayı gösterir.
  14. Birim satış fiyatı 60 TL ve katkı payı oranı %45 olan bir işletmenin birim değişken maliyeti ne kadardır?
  a-33 TL b- 45 TL c-27 TL d-38 TL e-24 TL

  15.Aşağıdakilerden hangisi denetim raporunun niteliklerinden biri değildir?
  a-Denetim raporu bir garanti belgesi değildir.
  b-Denetim raporu, denetçinin tüm denetim sürecinde yaptığı çalışmaları ve vardığı sonuçları özetlemesi açısından önemlidir
  c-Denetim raporu elle yazılmalıdır
  d-Denetim raporunun yazılı olarak düzenlenmesi esastır.
  e-Denetim raporları her okuyanın anlayabileceği standart bir şekilde açık ve öz bir dille yazılmalıdır.

  16. BC Üretim işletmesinin ürettiği mamülün birim satış fiyatı 22 TL, birim değişken maliyeti 16 TL, ve yıllık toplam sabit maliyeti 50.000 TL ‘dir. İşletmenin 50.000 birim mamul satması durumunda toplam katkı payı ne kadardır?
  a-300.000 TL b-320.000 TL c-120.000 d-145.000 TL e-100.000 TL

  17.Denetçinin yönetimden denetim süresince yönetilen sorulara verdiği yanıtları içeren aldığı mektuba ne denir?
  a-Denetim anlaşma mektubu
  b-Davet mektubu
  c-Müşteri beyan mektubu
  d-Sorumluluk mektubu
  e-Denetim sözleşmesi
  18.Aşağıdakilerden hangisi denetim raporu içeriğinde yer almaz?
  a-Başlık (Müşteri işletmenin adı ve gene l kurula hitap veya ortaklara hitap)
  b-Açıklamalar (Bazen gerekli)
  c-Görüş, düzenleme yeri ve tarihi, denetçinin adı, soyadı, unvanı, imza
  d-Denetim ücreti
  e-Kapsam (Hesap dönemi, mali tablolar vb.)
  19. Aşağıdakilerden hangisi MALİYET-HACİM-KAR analizlerinin dayandığı temel varsayımlardan birisi değildir?
  a-Analiz dönemi boyunca üretilip satılan tüm mamuller için birim değişken maliyetler sabittir.
  b-İşletme belirlenen satış fiyatında istediği miktarda mamul satışı yapabilmektedir
  c-Üretilen mamullerin tamamı aynı dönem içerisinde satılmaktadır.
  d-İşletmede tek tür mamul üretilmekte veya birden fazla mamul üretilmekle birlikte, her bir mamulden satılan miktarların mamul karması içerisindeki oranı değişmemektedir.
  e-Analiz dönemi boyunca toplam sabit maliyetler değişmez.
  20.C İşletmesinin ürettiği mamulün birim satış fiyatı 42 TL, birim değişken maliyeti 26 TL ve yıllık toplam sabit maliyeti 110.000 TL’dir. İşletmenin başabaş noktası satış miktarı nedir?
  a-2.619 birim b-2.260 birim c-4.230 birim d-2.710 birim e- 6.875 birim

  21. DA Üretim işletmesinin ürettiği mamulün birim satış fiyatı 64 TL, topla değişken maliyeti 440.000 TL ve yıllık toplam sabit maliyeti 140.000 TL’dir. Satış miktarı, üretim miktarına eşit olup 10.000 birimdir. İşletmenin zarar etmemesi için satması gereken en az mamul miktarı ne kadardır?
  a-7.000 birim b-6.000 birim c-9.062 birim d-4.687 birim e-6.420 birim

  22- Denetçinin yaptığı incelemeler sonucunda mali tabloların ilgili işletmenin mali durumu ile faaliyet sonuçlarını kapanan hesap dönemi itibariyle doğru olarak yansıtıp yansıtmadığı ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun bir şekilde hazırlanıp hazırlanmadıkları hususunda edindiği görüşü açıkladığı belgeye ne denir?
  a-sonuç bildirgesi
  b-denetim raporu
  c-basın açıklaması
  d-görüş beyan mektubu
  e-denetim programı

  23- AD Üretim işletmesinin toplam net satışları 800.000 TL, toplam değişken maliyetleri 400.000 TL ve yıllık toplam maliyetleri 150.000 TL’dir. Bu verilere göre, işletmenin katkı oranı nedir?
  a-0,50 b-2 c-0.43 d-0,40 e-0,62

  24-‘’Mali tablolardaki bazı kalemlerin doğruluğundan şüphe edildiğinde veya diğer bazı konularda tam kanaate sahip olunamamışsa ve fakat yine de mali tabloların bütününün doğruluğu hakkında bir görüş beyan edilebilecekse ‘’ denetçi görüşünü ne yönde bildirir?
  a- Şartlı görüş
  b- olumlu görüş
  c-şartlı olumlu görüş
  d-olumsuz görüş
  e-görüş bildirmekten kaçınma
  25- Aşağıda sayılan gelirlerden hangisi Gelir Vergisi Kanunu uyarınca ücret değildir?
  a-Bilirkişilere ödenen paralar
  b-Kurumlarda yönetim kurulu başkanına verilen kar payları
  c-Arabuluculara yapılan ödemeler
  d-Eksperlere ödenen paralar
  e-Her türlü yarışma jürisine ödenen paralar.


  1-d
  2-a
  3-b
  4-d
  5-e
  6-d
  7-C
  8-d
  9-c
  10-C
  11-b
  12-D
  13-C
  14-a
  15-c
  16-a
  17-c
  18-d
  19-B
  20-e
  21-a
  22-b
  23-a
  24-a
  25-b
   

Sayfayı Paylaş

Users found this page by searching for:

 1. Aşağıdakilerden hangisi yurtiçinde üretilen tüm mal ve hizmetlerin fiyatını yansıtır?