Notu Gizle
Sorunuzu EUSE'den seçip kopyalayın, daha sonra ilgili sayfada (CTRL) + (F) tuş kombinasyonuyla arama kutusunu açarak yapıştırın ve arayın.

Teos 2. Bölüm Soru ve Cevaplar

Konusu 'Eğitim' forumundadır ve Taylan Tapar tarafından 12 Mayıs 2016 başlatılmıştır.

 1. Taylan Tapar

  Taylan Tapar Yönetici Yönetici  Defterlerde kayıt düzeniyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Yevmiye defterinde kayıtlama hatası yapıldığında söz konusu işlemin üzeri tek çizgi ile çizilerek iptal edilir ve işlem yeniden kayıtlanır.

  B) Defterlerde satırlar çizilmeksizin boş bırakılamaz.

  C) Yasal defter sayfaları yırtılamaz, yok edilemez.

  D) Yasal defterlerin mürekkeple veya makine yazılması zorunludur.

  E) İşlemlerin doğrudan belgelerden yapılması halinde kayıtların defterlere geçirilme süresi en çok 10 gündür.


  01.05.20XX tarihinde yapılan muhasebe kaydının hatalı olduğu 23.06.200XX tarihinde tespit edilmiştir. Söz konusu işlem aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile düzeltilir (Muhasebe işlemleri Bilgisayar Marifetiyle yapılmaktadır).

  A) Yevmiye defterinin ilgili sayfadaki maddesi, (03.05.200XX tarihli yevmiye kaydının) üzerine İPTAL yazılarak işlem neticelendirilir.

  B) 3.05.20XX tarihli fiş bilgisayar ortamında düzeltilir (Yeni bir kayıt üretilmez).

  C) Hatanın tespit edildiği tarihte ilk fişin dolayısıyla yevmiye maddesinin ters kaydı yapılır ve devamında doğru işlem kaydı gerçekleştirilmek üzere yeni bir kayıt (fiş) oluşturulur.

  D) 03.05.20XX tarihli fiş kayıtlardan çıkarılır.

  E) 03.05.20XX tarihli fiş 23.06.200XX tarihinde ters kayıt yapılmak suretiyle ilk fişin kayıtlar üzerindeki etkisi yok edilir.


  Yevmiye Defterine Yapılan İlk Kayıt Aşağıdakilerden Hangisidir?

  A) KDV Tahakkuk İşlem Kaydı

  B) Açılış Kaydı

  C) Envanter Kaydı

  D) Günlük Kayıt.

  E) Kapanış Kaydı


  Aşağıdakilerden hangisi Temel Mali tablolar arasında yer alır?

  A) Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu.

  B) Nakit Akış Tablosu.

  C) Özkaynaklar Değişim Tablosu.

  D) Satışların Maliyeti Tablosu.

  E) Gelir Tablosu.


  Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanununa göre tasdike tabi defterler arasında yer almaz?

  A) Yevmiye Defteri

  B) Defter-i Kebir

  C) Serbest Meslek Kazanç Defteri

  D) Envanter Defteri

  E) İşletme Defteri


  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Vergi uygulamaları bakımından yasal defterlerin kapanış tasdiki zorunlu değildir.

  B) 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununa göre yevmiye defterine en geç Ocak ayı sonuna kadar kapanış tasdiki tatbik edilmesi zorunludur.

  C) Serbest meslek kazanç defteri günlük işlenmesi koşulu ile bilgisayar kağıdı tasdik ettirmek suretiyle tutulabilir.

  D) İşletme defterleri bilgisayar kağıdı tasdik ettirmek suretiyle de tutulabilir.

  E) Defter-i Kebir (Büyük Defter)'in kapanış tasdiki en geç mart ayı sonuna kadar noter aracılığı ile yaptırılmalıdır.


  Vergi Usul Kanununa göre aşağıdakilerden hangisinin defter tutma yükümlülüğü bulunmamaktadır?

  A) Gerçek Usulde Vergi Mükellefi Olmayan Çiftçiler

  B) Serbest Meslek Erbabı.

  C) Ticaret ve Sanat Erbabı

  D) Ticaret Şirketleri

  E) Dernek ve Vakıflara ait İktisadi İşletmeler


  Şirketler tarafından ihraç edilen ve vadeleri en az 90 en çok 360 gün olan kısa vadeli borçlanma senetlerine ne denir?

  A) Finansman Bonosu

  B) Hazine Bonosu

  C) Banka Garantili Bono

  D) Katılma İntifa Senedi

  E) Özel Sektör Tahvili


  Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası araçlarının özelliklerinden biri değildir?

  A) İhraç eden işletmeler için finansman, satın alanlar için bir yatırım aracıdırlar.

  B) Menkul kıymetler, nama veya hamiline yazılı olabilirler.

  C) Belli bir nominal değer ile ihraç edilirler.

  D) Niteliklerine bağlı olarak ortaklık veya alacaklılık sağlarlar.

  E) Üzerinde yazılı olan nominal değerleri ile piyasa değerleri birbirlerine eşittir.


  Hisse senetlerinin defter değerini hesaplamak için aşağıdaki formüllerden hangisi kullanılır?

  A) Sermaye yedekleri / Hisse senedi sayısı

  B) Dağıtılmamış kârlar / Hisse senedi sayısı

  C) Özkaynaklar / Hisse senedi sayısı

  D) Ödenmiş sermaye / Hisse senedi sayısı

  E) Aktif toplamı / Hisse senedi sayısı


  Hangi menkul kıymetler geciktirilmiş bir hisse senedi ihracı (özkaynak finansmanı) aracı olarak değerlendirilebilir?

  A) İmtiyazlı Hisse Senetleri

  B) Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller

  C) Banka Garantili Bonolar

  D) Katılma İntifa Senetleri

  E) Finansman Bonoları


  Şirketin tasfiye değerini aşağıdakilerden hangisi en iyi ifade eder?

  A) Şirket varlıklarının satışından dönem net zararı indirildikten sonra kalan tutardır.

  B) Şirket varlıklarının maliyet bedelinden dönem net zararı indirildikten sonra kalan tutardır.

  C) Şirket varlıklarının satışından sağlanacak tutardan, borçlar çıkarıldıktan sonra kalan tutardır.

  D) Şirket varlıklarından birikmiş amortismanlar indirildikten sonra kalan tutardır.

  E) Şirket varlıklarının satışından sağlanabilecek tutardır.


  Nominal değerinden daha yüksek bedelle satılan tahvillere ne ad verilir?

  A) Değişken Faizli Tahvil

  B) Kuponsuz Tahvil

  C) Başabaş Tahvil

  D) Primli Tahvil

  E) Garantili Tahvil


  Menkul kıymetlerin borsadaki arz ve talep koşullarına göre oluşan fiyatına ".....?.." denir. Cümlesinde boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) Emsal fiyatı

  B) İhraç fiyatı

  C) Cari fiyatı

  D) Nominal fiyatı

  E) Piyasa fiyatı


  Hizmet üretimi sırasında insan unsuru aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilemez?

  A) Tatmin üzerinde etkili olması

  B) Müşterilerin algılamaları

  C) Müşterilerin beklentileri

  D) Kalite üzerinde etkili olması

  E) Fiziksel unsurların kalitesi


  Aşağıdakilerden hangisi hizmetlere ilişkin genişletilmiş pazarlama karması içinde yer alır?

  A) Dağıtım

  B) Tutundurma

  C) Fiziksel kanıtlar

  D) Ürün

  E) Fiyat


  Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin farklı şekilde algılanmasına neden olan etkenlerden biri değildir?

  A) Tüketicilerin farklı beklentilere sahip olmaları

  B) Kolay bir şekilde ölçülebilir olması

  C) Tüketicilerin farklı kültür yapılarına neden olmaları

  D) Hizmetlerin tanımlanmasının güç olması

  E) Tüketicilerin farklı algılamalara sahip olmaları


  Aşağıdakilerden hangisi hizmetler için en etkin dağıtım yöntemidir?

  A) Yaygın dağıtım

  B) Seçici dağıtım

  C) Genel dağıtım

  D) Doğrudan dağıtım

  E) Özel dağıtım


  Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin gelişme nedenlerinden değildir?

  A) Fiziksel ürünler için geliştirilen taktiklerin rekabette yeterli olmaması

  B) Gelişmiş ülkelerin hizmet toplumuna dönüşmüş olmaları

  C) Hizmetlerin tüm işletmeler için farklılaştırma aracı olarak kullanılmaya başlanması

  D) İnsanların daha fazla boş zamanının olması

  E) Hizmetlerin ekonominin önemli bir kısmını oluşturması


  Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin pazarlanmasında karşılaşılan güçlüklerden biri değildir?

  A) Müşterilere aynı kalitede hizmetin kolayca sunulabilmesi

  B) Eşanlı üretim ve tüketimin olması

  C) Standartlaşma sağlanamaz

  D) Soyut olduklarından kolayca tanımlanabilirler

  E) Teşhiri güçtür


  Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin özellikleri nedeniyle tutundurma faaliyetlerinde dikkat edilmesi gereken unsurlardan değildir?

  A) Hizmetin tutundurma faaliyetini sunanlardan ayrılamaması

  B) Tutundurma faaliyetleri ile müşterileri eğitmek gerekir.

  C) Çalışanlar tutundurma faaliyetleri dışında yer almalıdır.

  D) Daha yüksek risk algılanması

  E) Personel tutundurmanın önemli bir etkenidir.


  Aşağıdakilerden hangisi tükenmiş maliyetleri ifade eder?

  A) Aktifleştirilmiş giderler

  B) Üretim aşamasındaki her türlü harcamalar

  C) Herhangi bir amaçla yapılan ödemeler

  D) Varlık niteliğini kaybetmiş, kar ve zarar hesabında dönem gelirlerinden mahsup edilen giderler

  E) Üretime harcanan girdilerin maliyeti


  M Üretim İşletmesi'nin üretmekte olduğu kamyon için gerekli olan lastiklere ilişkin Nisan ayı stok hareketleri aşağıdaki gibidir:

  Dönem Başı Stoku : 800 adet x 60 TL/adet
  Satın Alınan : 6 Nisan, 200 adet x 65 TL/adet

  Kullanılan : 11 Nisan, 900 adet
  Satın Alınan : 22 Nisan, 900 adet x 69 TL/adet

  Kullanılan : 24 Nisan, 500 adet

  İşletme, stok hareketlerini hareketli ortalama maliyet yöntemine göre değerlemektedir. Bu bilgilere göre, işletmenin üretimde kullandığı lastiklerin maliyeti ne kadardır?

  A) 90.000 TL.

  B) 93.000 TL.

  C) 89.000 TL.

  D) 97.000 TL.

  E) 80.000 TL.


  Aşağıdaki stok değerleme yöntemlerinden hangisi fiyatların yükseldiği dönemlerde en düşük malzeme stok maliyetini ve en düşük brüt satış karını verir?

  A) İlk giren ilk çıkar yöntemi

  B) Son giren ilk çıkar yöntemi

  C) Basit ortalama maliyet yöntemi

  D) Tartılı ortalama maliyet yöntemi

  E) Hareketli ortalama maliyet yöntemi


  Bir üretim işletmesi genel üretim giderleri için esnek bütçeler hazırlarken direkt işçilik saatlerini yükleme ölçüsü olarak kullanmaktadır. Buna göre, direkt işçilik saatleri artırılırsa aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olur?

  A) Direkt işçilik saati başına düşen genel üretim giderleri değişmez.

  B) Toplam sabit genel üretim giderleri artarken değişken genel üretim giderleri değişmez.

  C) Toplam değişken genel üretim giderleri azalırken sabit genel üretim giderleri artar.

  D) Direkt işçilik saati başına düşen genel üretim giderleri azalır.

  E) Toplam bütçelenmiş genel üretim giderleri azalır.


  Stoklar, Özel Maliyetler, Peşin Ödenen Kira Giderleri hangi maliyet türüne örnek olarak verilir?

  A) Değişken maliyet

  B) Tükenmiş maliyet

  C) Tükenmemiş maliyet

  D) Sabit maliyet

  E) Sistematik maliyet


  Aşağıdakilerden hangisi Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'ndeki 7/A seçeneğine göre gruplanan gider türlerindendir?

  A) Amortismanlar ve tükenme payları

  B) Çeşitli giderler

  C) Genel yönetim giderleri

  D) Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler

  E) İşçi ücret ve giderleri


  Stoklara her yeni girişten sonra birim maliyetlerin yeniden hesaplanmasına imkan veren stok değerleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tartılı ortalama maliyet yöntemi

  B) Son giren ilk çıkar yöntemi

  C) Basit ortalama maliyet yöntemi

  D) Hareketli ortalama maliyet yöntemi

  E) İlk giren ilk çıkar yöntemi


  Oda yönetim kurulu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Oda görevlilerinin atanması, işten el çektirilmesi ve terfisi konularında işlem yapmak yönetim kurulunun görevidir

  B) Yönetim Kurulu, Genel Kurulca kendi üyeleri arasından üç yıl için seçilir

  C) Yönetim Kurulu üyeleri, kayıtlı olduğu meslek odasında en az üç yıl kıdemli olup serbest veya bir işyerine bağlı olarak bu Kanun hükümlerine göre fiilen mesleki faaliyette bulunanlar arasından seçilir.

  D) Odalarda üst üste iki seçim döneminde iki defa Yönetim Kurulu başkanlığına seçilmiş olanlar, aradan üç seçim dönemi geçmedikçe Yönetim Kurulu üyeliğine seçilemezler.

  E) Yönetim kurulu; üye sayısı binin altında olan odalarda beş asıl ve beş yedek, üye sayısı bin ilâ beşbin arasında olan odalarda yedi asıl ve yedi yedek, üye sayısı beşbini aşan odalarda ise dokuz asıl ve dokuz yedek üyeden oluşur


  Yeminli Mali Müşavirlerin tasdik ve tasdikten doğan sorumluluğuna ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) YMM'ler mali tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre incelediğini tasdik ederler.

  B) Yeminli malî müşavirler yaptıkları tasdikin kapsamını düzenleyecekleri raporda açıkça belirtirler

  C) Yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle Birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

  D) YMM'lerin tasdik işlemlerine ilişkin ayrıntılar, Türmob tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.

  E) YMM'ler yaptıkları tasdikin doğrulundan sorumludur.


  SMM sınavı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Sınav komisyonu üyeleri; hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık veya idarî bilimler dallarının birinden lisans veya lisansüstü seviyesinde mezun olmalıdır .

  B) Sınav komisyonu 7 üyeden oluşur

  C) Sınav Komisyonunun 2 üyesi Maliye Bakanlığını, 3 üyesi Yüksek Öğretim Kurulunu, 2 üyesi Türmob'u temsil eder.

  D) Sınav birlik tarafından yazılı olarak yapılır

  E) Sınav komisyonu Türmob tarafından seçilir.


  Birlik genel kurulu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Odalar tarafından gönderilen temsilciler Maliye Bakanlığı tarafından onaylanmadıkça, Birlik genel kuruluna katılamaz.

  B) Her oda, üye sayısına bağlı olmaksızın seçeceği üç temsilciye ilave olarak, üyelerinin yetmişbeşte biri oranında temsilci gönderir.

  C) Birlik Genel Kurulu, Birlik için gerekli taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verir.

  D) Birlik Genel Kurulu; Birliğin Yönetim, Disiplin ve Denetim kurullarını seçer.

  E) Odaların seçtikleri temsilcilerin görev süresi 3 yıldır.


  Birlik disiplin kurulu hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Birlik disiplin kurulunun görev süresi 3 yıldır.

  B) Birlik disiplin kurulunun verdiği bütün kararlar Maliye Bakanlığı tarafından onaylanmalıdır.

  C) Birlik disiplin kurulu, beş asıl beş yedek üyeden oluşur.

  D) Birlik Disiplin Kurulu, Oda Disiplin kurullarının kararlarına karşı yapılacak itirazları incelemek ve bu konularda gerekli kararları vermekle görevlidir.

  E) Birlik Disiplin Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve tamsayısının salt çoğunluğu ile karar verir.


  İki kimsenin para, mal, hizmet ve diğer hususlardan dolayı birbirlerindeki alacaklarını ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip, bunları kalem kalem zimmet ve matlup şekline çevirerek, hesabın kesilmesinde çıkacak bakiyeyi isteyebileceklerine dair bulunan sözleşme' ye ne ad verilir?

  A) Cari hesap sözleşmesi

  B) Ticari hesap sözleşmesi

  C) Borç-alacak sözleşmesi

  D) Ticari iş sözleşmesi

  E) Açık hesap sözleşmesi


  Ticari defterlerin sadece uyuşmazlıkla ilgili kısmının incelendiği duruma ne ad verilir?

  A) Bilirkişi incelemesi

  B) Denetim

  C) İbraz

  D) Devir

  E) Teslim


  Ticaret siciline ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

  A) Tescil işlemi kural olarak ilgililerin talebi üzerine gerçekleşir.

  B) Ticaret sicili kayıtları, nerede bulunursa bulunsun, üçüncü şahıslar hakkında kaydın Ticaret sicili gazetesi ile ilanını izleyen iş gününden itibaren hüküm ifade eder.

  C) Ticaret unvanları ticaret siciline tescil edilen hususlardan biridir.

  D) Sicil memurunun tescili talep edilen hususun kamu düzenine aykırı olup olmadığını inceleme yetkisi vardır.

  E) Ticaret sicili asliye ticaret mahkemesi bünyesinde tutulur.


  Aşağıdakilerden hangisi acentenin temsil yetkisi kapsamında değildir?

  A) Aracılıkta bulunduğu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarda taciri mahkemede temsil etme.

  B) Aracılıkta bulunduğu veya yaptığı sözleşmelere ilişkin olarak ihtar çekme.

  C) Tacire ait taşınmazları devretme.

  D) Aracılıkta bulunduğu veya yaptığı sözleşmelere ilişkin olarak ihbarları kabul etme.

  E) Yazılı olarak yetkilendirilmesi halinde tacir adına sözleşme yapma.


  Ticari vekile ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

  A) Özel yetkisi olmaksızın tacir adına borç para alamaz.

  B) Ticari vekilin temsil yetkisinin ticaret siciline kaydettirilmesi gerekir.

  C) Temsil yetkisi işletmenin olağan işleriyle sınırlıdır.

  D) Ticari işletme için atanabilir.

  E) Tacirin bağımlı yardımcısıdır.


  Aşağıdakilerden hangisi ticaret sicilinde ilgilinin talebi olmaksızın işlem yapılmasına örnek olarak gösterilebilir?

  A) İşletme adının tescili.

  B) Markanın tescili.

  C) Merkezin kaydının silinmesi üzerine şubenin kaydının silinmesi.

  D) Ticaret unvanının tescili.

  E) Anonim şirket genel kurul kararlarının tescili.


  Türk Ticaret Kanunu'na göre tacirler tutmak zorunda oldukları defterleri son kayıt tarihinden itibaren kaç yıl süre ile saklamak zorundadır?

  A) 15 yıl

  B) 3 yıl

  C) 10 yıl

  D) 5 yıl

  E) 20 yıl


  Acenteliğe ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

  A) Tacirle devamlı ilişki içinde olması

  B) Acentelik faaliyetinin meslek edinilmiş olması

  C) Tacirin bağımlı yardımcısı olması

  D) Yaptığı faaliyet için ücretin yanı sıra olağanüstü masrafları da talep edebilmesi

  E) Yazılı yetki verilmesi halinde tacir ad ve hesabına sözleşme yapabilmesi


  Bir kişinin davranışlarını değerlerken, kişisel faktörlerin diğer deyişle içsel nedenlerin etkilerini yüksek, dışsal yani çevresel faktörlerin etkisini düşük ölçüde dikkate alma eğilimine ne ad verilir?

  A) Temel atfetme hatası x

  B) Hale etkisi

  C) Kendine hizmet eğilimi

  D) Yansıtma

  E) Basmakalıp


  Kişinin yapacağı iş hakkında belirsizlik olması ya da sosyal duygusal belirsizlik şeklinde görülebilecek olan, bireyin ne yapacağını bilememesi durumuna ne isim verilir?

  A) Roller arası çatışma

  B) Rol belirsizliği

  C) Uzlaşma

  D) Kaçınma

  E) Kişi-rol çatışması


  Bir babanın oğluna iyi bir futbolcu olmasını istediğini söylerken, derslerinin futbol yüzünden kötü olduğundan şikayet etmesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?

  A) Rol belirsizliği

  B) Göndericiler arası rol çatışması

  C) Rol göndericinin kendi içinde çatışması

  D) Rollerarası çatışma

  E) Kişi-rol çatışması


  Zihinsel organizasyon nedir?

  A) İnsanları ve nesneleri gruplandırırken zihnimizde oluşturduğumuz kalıplar

  B) Belirli zeminde bulunan bir şeklin çeşitli bireyler tarafından değişik özelliklerinin algılanarak anlamlı hale getirilmesi

  C) Bir kişinin bir olayda yaşamak istediği bir durumu veya ön planda bulunmasını beklediği bir kişiyi bulma / yaratma eğilimi ve çabaları

  D) Bireyin çevreden seçerek kendince filtrelediği bilgileri anlamlı biçimde biraraya getirerek gruplaması

  E) Algılayan kimsenin bir insanın veya bir olayın etkisinde kalarak diğer insanları veya olayları buna göre değerlemesi durumu


  Yukarıdaki şekilde siyah noktalar aynı büyüklükte olmasına rağmen, soldaki şekilde siyah nokta sağdakinden daha küçük gibi görülmektedir. Bunun sebebi hangi kavramla açıklanmaktadır?

  A) Hale etkisi

  B) Yansıtma

  C) Tamamlama ilkesi

  D) Farklılık ilkesi

  E) Gruplandırma hatası
   
 2. Taylan Tapar

  Taylan Tapar Yönetici Yönetici  1-Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanununa göre tasdike tabi defterler arasında yer almaz?

  A) Envanter Defteri

  B) Yevmiye Defteri

  C) İşletme Defteri

  D) Serbest Meslek Kazanç Defteri

  E) Defter-i Kebir


  2- Defterlerde kayıt düzeniyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) İşlemlerin doğrudan belgelerden yapılması halinde kayıtların defterlere geçirilme süresi en çok 10 gündür.

  B) Yasal defterlerin mürekkeple veya makine yazılması zorunludur.

  C) Defterlerde satırlar çizilmeksizin boş bırakılamaz.

  D) Yevmiye defterinde kayıtlama hatası yapıldığında söz konusu işlemin üzeri tek çizgi ile çizilerek iptal edilir ve işlem yeniden kayıtlanır.

  E) Yasal defter sayfaları yırtılamaz, yok edilemez.


  3-Yevmiye Defterine Yapılan İlk Kayıt Aşağıdakilerden Hangisidir?

  A) Günlük Kayıt.

  B) Envanter Kaydı

  C) Kapanış Kaydı

  D) KDV Tahakkuk İşlem Kaydı

  E) Açılış Kaydı


  4-Aşağıdakilerden hangisi Temel Mali tablolar arasında yer alır?

  A) Nakit Akış Tablosu.

  B) Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu.

  C) Satışların Maliyeti Tablosu.

  D) Gelir Tablosu.

  E) Özkaynaklar Değişim Tablosu.


  5-Aşağıdakilerden hangisi Bilgisayarlı Muhasebenin yararları arasında yer almaz?

  A) Raporlar ve diğer çıktıların zamanlaması daha uygun hale gelir.

  B) Verilerin ve bilgilerin doğruluk payı artar.

  C) Veriler daha hızlı işlenir.

  D) Maliyetler, her ticari belgede düşer.

  E) İşletmeyi yasal defter tutma ve tasdik ettirme yükümlülüğünden kurtarır.


  6-Vergi Usul Kanununa göre aşağıdakilerden hangisinin defter tutma yükümlülüğü bulunmamaktadır?

  A) Gerçek Usulde Vergi Mükellefi Olmayan Çiftçiler

  B) Dernek ve Vakıflara ait İktisadi İşletmeler

  C) Serbest Meslek Erbabı.

  D) Ticaret ve Sanat Erbabı

  E) Ticaret Şirketleri


  7-Mali Tabloların veri alma ve oluşturulma sırası dikkate alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Temel Mali Tablolar ve devamında ek mali tablolar.

  B) Gelir Tablosu, Bilanço, Kar Dağıtım tablosu, fon akım tablosu, nakit akım tablosu.

  C) Bilanço, Gelir Tablosu, Kar Dağıtım tablosu, fon akım tablosu, nakit akım tablosu.

  D) Satışların Maliyeti Tablosu, Gelir Tablosu, Bilanço ve diğer ek mali tablolar.

  E) Kar Dağıtım Tablosu ve devamında temel mali tablolar.


  FİNANSAL PİYASALAR

  8-Menkul kıymetlerin borsadaki arz ve talep koşullarına göre oluşan fiyatına ".....….." denir. Cümlesinde boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) İhraç fiyatı

  B) Cari fiyatı

  C) Emsal fiyatı

  D) Piyasa fiyatı

  E) Nominal fiyatı


  9-Hangi menkul kıymetler geciktirilmiş bir hisse senedi ihracı (özkaynak finansmanı) aracı olarak değerlendirilebilir?

  A) Katılma İntifa Senetleri

  B) Banka Garantili Bonolar

  C) Finansman Bonoları

  D) İmtiyazlı Hisse Senetleri

  E) Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller


  10-Şirketler tarafından ihraç edilen ve vadeleri en az 90 en çok 360 gün olan kısa vadeli borçlanma senetlerine ne denir?

  A) Hazine Bonosu

  B) Özel Sektör Tahvili

  C) Finansman Bonosu

  D) Katılma İntifa Senedi

  E) Banka Garantili Bono


  11-Özellikle şirketin kuruluşundaki katkılarından dolayı önem arz eden kişilere genellikle bedelsiz olarak verilen, oy hakkından yoksun ve yalnızca temettü hakkı olan hisse senetleri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Nama yazılı hisse senetleri

  B) İntifa senetleri

  C) Primli hisse senetleri

  D) İmtiyazlı hisse senetleri

  E) Kurucu hisse senetleri


  12-Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası araçlarının özelliklerinden biri değildir?

  A) İhraç eden işletmeler için finansman, satın alanlar için bir yatırım aracıdırlar.

  B) Belli bir nominal değer ile ihraç edilirler.

  C) Niteliklerine bağlı olarak ortaklık veya alacaklılık sağlarlar.

  D) Üzerinde yazılı olan nominal değerleri ile piyasa değerleri birbirlerine eşittir.

  E) Menkul kıymetler, nama veya hamiline yazılı olabilirler


  13-Tahvil çıkarma seçeneğine göre daha çok, adi hisse senedi çıkarma seçeneğinden daha az maliyetli bir menkul kıymeti çıkararak fon sağlayan şirket aşağıdakilerden hangisini yapmış olabilir?

  A) Değişken faizli tahvil çıkarmıştır.

  B) Bedelsiz sermaye artırımına gitmiştir.

  C) İmtiyazlı hisse senedi çıkarmıştır.

  D) Sabit faizli tahvil çıkarmıştır.

  E) Primli hisse senedi çıkarmıştır.


  14-Nominal değerinden daha yüksek bedelle satılan tahvillere ne ad verilir?

  A) Kuponsuz Tahvil

  B) Primli Tahvil

  C) Değişken Faizli Tahvil

  D) Garantili Tahvil

  E) Başabaş Tahvil


  HİZMET PAZARLAMASI

  15-Hizmet pazarlamasında geleneksel pazarlama faaliyetlerini temsil eden unsur aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Karşılıklı pazarlama

  B) Dış pazarlama

  C) İlişkisel pazarlama

  D) Sinsi pazarlama

  E) İç pazarlama


  16-Aşağıdakilerden hangisi muhasebe meslek mensubunda olması gereken özelliklerden değildir?

  A) Yasalara karşı sorumluluk

  B) Dürüstlük

  C) Objektiflik

  D) Bağımsızlık

  E) Diğer meslek mensuplarını göz ardı edebilme


  17-Muhasebe hizmetlerin, hizmetlerin sınıflandırılmasında aşağıdaki gruplardan hangisine girmektedir?

  A) Profesyonellik gerektiren hizmetler

  B) Kalifiye iş gücü gerektirmeyen hizmetler

  C) Kamusal fayda gerektirmeyen hizmetler

  D) Kalifiye hiş gücü gerektiren hizmetler

  E) Deneyim gerektiren hizmetler


  18- Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin özellikleri nedeniyle tutundurma faaliyetlerinde dikkat edilmesi gereken unsurlardan değildir?

  A) Daha yüksek risk algılanması

  B) Çalışanlar tutundurma faaliyetleri dışında yer almalıdır

  C) Hizmetin tutundurma faaliyetini sunanlardan ayrılamaması

  D) Personel tutundurmanın önemli bir etkenidir.

  E) Tutundurma faaliyetleri ile müşterileri eğitmek gerekir


  19- Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin dayanıksız olmaları ile ilgili bir sonuçtur?

  A) Standartlaştırılamamaları

  B) Bir otelin satamadığı bir yatağı, ertesi gün satamaması

  C) Kolaysa görüntülenememeleri

  D) Vitrinlerde teşhir edilmesinin zor olması

  E) Küçük miktarlarda denenemezler


  20-Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin gelişme nedenlerinden değildir?

  A) İnsanların daha fazla boş zamanının olması

  B) Hizmetlerin tüm işletmeler için farklılaştırma aracı olarak kullanılmaya başlanması

  C) Hizmetlerin ekonominin önemli bir kısmını oluşturması

  D) Fiziksel ürünler için geliştirilen taktiklerin rekabette yeterli olmaması

  E) Gelişmiş ülkelerin hizmet toplumuna dönüşmüş olmaları


  21-Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin tanımlanmasında kullanılmamıştır?

  A) Dokunulabilir bir ürünle sonuçlanmaması

  B) Ürünlere fayda eklemesi

  C) Ürünün biçiminde değişikliğe yol açmaması

  D) Satışa sunulan ya da malların satışıyla birlikte sağlanan eylemler olmaması

  E) Yaratıldıkları anda varlık bulan ürünler olması


  MALİYET MUHASEBESİ

  22-Aşağıdakilerden hangisi optimum stok düzeyini etkileyen faktörlerden biri değildir?

  A) Talep miktarı

  B) Sipariş maliyeti

  C) Satış fiyatı

  D) Stok bulundurma maliyeti

  E) Alış fiyatı

  23-Genel üretim giderlerinin belli bir kısmının makinelerin bozulmasından dolayı üretime ara verilmesinden kaynaklanan sabit giderler olduğu saptanmıştır. Buna göre, toplam genel üretim giderlerinin üretime yüklenmesinde yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

  A)
  152- MAMULLER XXX
  680- ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLER XXX
  381- GİDER TAHAKKUKLARI XXX

  B)
  152- MAMULLER XXX
  680- ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLERİ XXX
  373- MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI XXX

  C)
  151- YARI MAMULLER-ÜRETİM XXX
  731- GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA XXX

  D)
  151- YARI MAMULLER-ÜRETİM XXX
  690- DÖNEM KARI VEYA ZARAR XXX
  731- GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA XXX

  E)
  151- YARI MAMULLER-ÜRETİM XXX
  680- ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLER XXX
  731- GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA XXX


  24-Gelecek dönemlere ilişkin olarak peşin ödenen giderlerin cari döneme ait kısmı aşağıdaki maliyet türlerinden hangisini ifade eder?

  A) Tükenmiş maliyet

  B) Değişken maliyet

  C) Tükenmemiş maliyet

  D) Batık maliyet

  E) Marjinal maliyet


  25-X Üretim İşletmesi'nin ürettiği mamullere ilişkin verileri aşağıda verilmiştir:

  Direkt İşçilik Giderleri
  A Mamulü: 100.000 TL.
  B Mamulü: 120.000 TL.

  Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
  A Mamulü: 200.000 TL.
  B Mamulü: 230.000 TL.

  Direkt İşçilik Saati
  A Mamulü: 1.000
  B Mamulü: 1.200

  Üretim Miktarı
  A Mamulü: 2.125
  B Mamulü: 1.500

  26-İşletmenin genel üretim giderleri 275.000 TL'dir ve direkt işçilik saatine göre mamullere dağıtılmaktadır. Bu bilgilere göre, A mamulünün birim üretim maliyeti ne kadardır?

  A) 225 TL.

  B) 200 TL.

  C) 150 TL.

  D) 310 TL.

  E) 200 TL.


  27-Aşağıdakilerden hangisi tükenmiş maliyetleri ifade eder?

  A) Üretim aşamasındaki her türlü harcamalar

  B) Varlık niteliğini kaybetmiş, kar ve zarar hesabında dönem gelirlerinden mahsup edilen giderler

  C) Üretime harcanan girdilerin maliyeti

  D) Aktifleştirilmiş giderler

  E) Herhangi bir amaçla yapılan ödemeler


  28-ABC Üretim İşletmesi'nin üretmekte olduğu kumaş için gerekli olan ipliğe ilişkin Ocak ayı stok hareketleri aşağıdaki gibidir:

  Satın Alınan
  Kullanılan

  Dönem Başı Stoku
  3.000 m x 180 TL/m

  3 Ocak
  3.500 m x 200 TL/m

  10 Ocak

  3.600 m

  16 Ocak

  1.100 m

  18 Ocak
  2.300 m x 210 TL/m
  29-İşletme stok hareketlerini ilk giren ilk çıkar (FİFO) yöntemine göre değerlemektedir. Bu bilgilere göre, işletmenin üretimde kullandığı ipliğin maliyeti ne kadardır?

  A) 540.000 TL.

  B) 580.000 TL.

  C) 360.000 TL.

  D) 880.000 TL.

  E) 708.000 TL.


  30-Aşağıdaki stok değerleme yöntemlerinden hangisi fiyatların düştüğü dönemde en yüksek malzeme stok maliyetini ve en yüksek brüt satış karını verir?

  A) Basit ortalama maliyet yöntemi

  B) İlk giren ilk çıkar yöntemi

  C) Tartılı ortalama maliyet yöntemi

  D) Son giren ilk çıkar yöntemi

  E) Hareketli ortalama maliyet yöntemi


  31- M Üretim İşletmesi'nin üretmekte olduğu kamyon için gerekli olan lastiklere ilişkin Nisan ayı stok hareketleri aşağıdaki gibidir:

  Satın Alınan Kullanılan
  Dönem Başı Stoku 800 adet x 60 TL/adet
  6 Nisan 200 adet x 65 TL/adet
  11 Nisan 900 adet
  22 Nisan 900 adet x 69 TL/adet
  24 Nisan 500 adet

  İşletme, stok hareketlerini hareketli ortalama maliyet yöntemine göre değerlemektedir. Bu bilgilere göre, işletmenin üretimde kullandığı lastiklerin maliyeti ne kadardır?

  A) 97.000 TL.

  B) 90.000 TL.

  C) 89.000 TL.

  D) 93.000 TL.

  E) 80.000 TL.


  32 -AD Üretim İşletmesi'nin, üretmekte olduğu makine için gerekli olan hammaddeye ilişkin Şubat ayı stok hareketleri aşağıdaki gibidir:

  Satın Alınan Kullanılan
  Dönem Başı Stoku 4.000 kg x 90 TL/kg
  2 Şubat 1.500 kg
  19 Şubat 1.500 kg x 100 TL/m
  27 Şubat 2.500 kg

  İşletme, stok hareketlerini ilk giren ilk çıkar (FİFO) yöntemine göre değerlemektedir. Bu bilgilere göre, işletmenin Şubat ayı sonundaki hammadde stoklarının maliyeti ne kadardır?


  A) 235.000 TL.

  B) 135.000 TL.

  C) 175.000 TL.

  D) 250.000 TL.

  E) 150.000 TL.


  33-Z Üretim İşletmesi'nin, üretime yüklenen tahmini genel üretim giderleri tutarı 200.000 TL ve fiili genel üretim giderleri tutarı 207.000 TL'dir. İşletme fazla veya eksik genel üretim giderleri tutarını, satılan mamul maliyeti, mamul ve yarı mamul stokları arasında paylaştırmaktadır. Satılan mamul maliyetine yüklenen tahmini genel üretim giderleri tutarı 120.000 TL'dir. Buna göre, işletmenin satılan mamul maliyetine, genel üretim giderleri tutarından ne kadar fazla veya eksik yükleme yapıldığına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) 4.200 TL Eksik yükleme yapılmıştır.

  B) 4.200 TL Fazla yükleme yapılmıştır.

  C) 7.000 TL Eksik yükleme yapılmıştır.

  D) 4.058 TL Fazla yükleme yapılmıştır.

  E) 4.058 TL Eksik yükleme yapılmıştır.


  34- X Üretim İşletmesi'nin ürettiği mamullere ilişkin verileri aşağıda verilmiştir:

  A Mamulü B Mamulü
  Direkt İşçilik Giderleri 100.000 TL. 120.000 TL.
  Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri 200.000 TL. 230.000 TL.
  Direkt İşçilik Saati 1.000 1.200
  Üretim Miktarı 2.125 1.500

  İşletmenin genel üretim giderleri 275.000 TL'dir ve direkt işçilik saatine göre mamullere dağıtılmaktadır.
  Bu bilgilere göre, A mamulünün birim üretim maliyeti ne kadardır?


  A) 200 TL.

  B) 225 TL.

  C) 310 TL.

  D) 150 TL.

  E) 210 TL.


  35- AB Üretim İşletmesi'nin üretmekte olduğu mobilyalar için gerekli olan hammaddeye ilişkin Haziran ayı stok hareketleri aşağıdaki gibidir:

  Satın Alınan Kullanılan
  Dönem Başı Stoku 2.000 m3 x 95 TL/ m3
  3 Haziran 1.500 m3 x 100 TL/ m3
  11 Haziran 2.200 m3
  18 Haziran 1.000 m3
  26 Haziran 2.500 m3 x 116 TL/ m3

  İşletme stok hareketlerini tartılı ortalama maliyet yöntemine göre değerlemektedir.
  Bu bilgilere göre, işletmenin sırasıyla üretimde kullandığı ve stokta kalan hammadde maliyeti ne kadardır?

  A) 345.000 TL. - 364.000 TL.

  B) 352.000 TL. - 302.000 TL.

  C) 342.000 TL. - 340.000 TL.

  D) 360.000 TL. - 340.000 TL.

  E) 336.000 TL. - 294.000 TL.


  36- Güncel yasal düzenlemeler dikkate alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Örf ve teamüllere göre belge verilmesi ve alınması mutat olmayan hallerde muhasebe kayıtları için olmazsa olmaz durumda olan belge koşulu aranmaz.

  B) Ödeme kaydedici cihaz fişlerinin noter onaylı olması zorunludur.

  C) İşletme defterinin kapanış tasdikinin en geç Nisan ayı sonuna kadar yapılması zorunludur.

  D) Fatura ve irsaliyeli faturaların bir ayrım olmaksızın en az 4 nüsha olarak tasdik ettirilerek kullanılması zorunludur.

  E) İşletmeler gider ve maliyet oluşturacak tüm kayıtları fatura veya fatura yerine geçen onaylı belgelere dayandırmak zorundadırlar.


  37- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Nihai tüketiciye yapılan satışların iadesi aşamasında düzenlenen gider pusulası üzerinde KDV yer almaz ve indirilecek (iade KDV) KDV olarak dikkate alınamaz.

  B) Müstahsil makbuzu mukabili satın alınan ürünlerin ticaret borsalarına tescil ettirilmesi halinde gelir vergisi kesintisi (stopajı) %50 oranında indirimli olarak uygulanır.

  C) Yevmiye defterinin geçici vergi dönemlerinde (3 ayda bir) yazılması yeterlidir.

  D) Envanter defterinde yalnızca açılış bilançosunun yer alması yeterlidir.

  E) Nihai tüketiciye yapılan satışların iadesi aşamasında düzenlenen gider pusulasında yalnızdfa %5 oranında gelir vergisi kesintisi (stopaj) uygulanmaktadır


  38- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Sevk İrsaliyesi en az bir asıl iki örnek düzenlenir.

  B) İrsaliyeli fatura en az bir asıl dört örnek düzenlenir.

  C) Sevk irsaliyesi, mal hareketlerinin izlenebilmesi amacıyla tanzim edilir.

  D) Faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde düzenlenmesi zorunludur.

  E) Fatura en az bir asıl bir örnek düzenlenir.


  39- İhraç edilmiş menkul kıymetlerin alınıp satılmasında, bir başka ifade ile el değiştirmesinde, alıcı ve satıcı emirlerinin yerine getirilmesi amacıyla yürütülen aracılık faaliyetlerine ne denir?

  A) Finansman aracılık faaliyetleri

  B) Menkul kıymetleştirme aracılık faaliyetleri

  C) İkincil piyasa aracılık faaliyetleri

  D) Birincil piyasa aracılık faaliyetleri

  E) Tekil aracılık faaliyetleri


  40- Aşağıdakilerden hangisi Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun sağlayacağı yararlardan biri değildir?

  A) Menkul kıymetleri ihraççıları ile yatırımcıları arasındaki ilişkilerde etkinlik artışı sağlamak

  B) Sahtecilik, kayıp, çalınma vb. maliyet ve risklerden kaçınmak

  C) Menkul kıymetlerin tek merkezde toplanılarak muhafazasını kolaylaştırmak

  D) Finansal kurum suiistimallerinin daha hızlı ve daha yüksek oranda saptayabilmek

  E) Etkin ve hızlı takas süreci sağlamak


  41- Herhangi bir alıcı ve satıcının herhangi bir şekilde bir araya gelerek kendilerinin belirlediği koşullara göre alım satım yapmaları halinde yaptıkları işlemler ".....….." olarak değerlendirilir. Cümlesinde boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) Barter işlemi

  B) Birincil piyasa işlemi

  C) Tezgâh üstü piyasa işlemi

  D) Takas işlemi

  E) İkincil piyasa işlemi


  42- Menkul kıymetlerin ilk alıcısına ulaştığı piyasadaki fiyata ".....….." denir. Cümlesinde boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) Piyasa fiyatı

  B) Nominal fiyatı

  C) İhraç fiyatı

  D) Cari fiyatı

  E) Borsa fiyatı


  43- Menkul kıymetler bir borsada işlem görüyorsa; aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Piyasa fiyatı = İhraç fiyatı

  B) Borsa fiyatı = İhraç fiyatı

  C) Borsa fiyatı = Piyasa fiyatı

  D) İlk ihraç fiyatı = Piyasa fiyatı

  E) Nominal fiyatı = Cari fiyat


  44- Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası araçlarının özelliklerinden biri değildir?

  A) Üzerinde yazılı olan nominal değerleri ile piyasa değerleri birbirlerine eşittir.

  B) Menkul kıymetler, nama veya hamiline yazılı olabilirler.

  C) İhraç eden işletmeler için finansman, satın alanlar için bir yatırım aracıdırlar.

  D) Belli bir nominal değer ile ihraç edilirler.

  E) Niteliklerine bağlı olarak ortaklık veya alacaklılık sağlarlar.


  45- Piyasalar ….. olarak ikiye ayrılır. Cümlesinde boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) Reel piyasalar – Mal Piyasaları

  B) Finansal piyasalar – Sermaye Piyasaları

  C) Gerçek piyasalar – Hizmet Piyasaları

  D) Hizmet piyasaları – Sermaye Piyasaları

  E) Mal piyasaları – Sermaye Piyasaları
   
 3. Taylan Tapar

  Taylan Tapar Yönetici Yönetici  1-Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanununa göre tasdike tabi defterler arasında yer almaz?

  A) Envanter Defteri

  B) Yevmiye Defteri

  C) İşletme Defteri

  D) Serbest Meslek Kazanç Defteri

  E) Defter-i Kebir


  2- Defterlerde kayıt düzeniyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) İşlemlerin doğrudan belgelerden yapılması halinde kayıtların defterlere geçirilme süresi en çok 10 gündür.

  B) Yasal defterlerin mürekkeple veya makine yazılması zorunludur.

  C) Defterlerde satırlar çizilmeksizin boş bırakılamaz.

  D) Yevmiye defterinde kayıtlama hatası yapıldığında söz konusu işlemin üzeri tek çizgi ile çizilerek iptal edilir ve işlem yeniden kayıtlanır.

  E) Yasal defter sayfaları yırtılamaz, yok edilemez.


  3-Yevmiye Defterine Yapılan İlk Kayıt Aşağıdakilerden Hangisidir?

  A) Günlük Kayıt.

  B) Envanter Kaydı

  C) Kapanış Kaydı

  D) KDV Tahakkuk İşlem Kaydı

  E) Açılış Kaydı


  4-Aşağıdakilerden hangisi Temel Mali tablolar arasında yer alır?

  A) Nakit Akış Tablosu.

  B) Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu.

  C) Satışların Maliyeti Tablosu.

  D) Gelir Tablosu.

  E) Özkaynaklar Değişim Tablosu.


  5-Aşağıdakilerden hangisi Bilgisayarlı Muhasebenin yararları arasında yer almaz?

  A) Raporlar ve diğer çıktıların zamanlaması daha uygun hale gelir.

  B) Verilerin ve bilgilerin doğruluk payı artar.

  C) Veriler daha hızlı işlenir.

  D) Maliyetler, her ticari belgede düşer.

  E) İşletmeyi yasal defter tutma ve tasdik ettirme yükümlülüğünden kurtarır.


  6-Vergi Usul Kanununa göre aşağıdakilerden hangisinin defter tutma yükümlülüğü bulunmamaktadır?

  A) Gerçek Usulde Vergi Mükellefi Olmayan Çiftçiler

  B) Dernek ve Vakıflara ait İktisadi İşletmeler

  C) Serbest Meslek Erbabı.

  D) Ticaret ve Sanat Erbabı

  E) Ticaret Şirketleri


  7-Mali Tabloların veri alma ve oluşturulma sırası dikkate alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Temel Mali Tablolar ve devamında ek mali tablolar.

  B) Gelir Tablosu, Bilanço, Kar Dağıtım tablosu, fon akım tablosu, nakit akım tablosu.

  C) Bilanço, Gelir Tablosu, Kar Dağıtım tablosu, fon akım tablosu, nakit akım tablosu.

  D) Satışların Maliyeti Tablosu, Gelir Tablosu, Bilanço ve diğer ek mali tablolar.

  E) Kar Dağıtım Tablosu ve devamında temel mali tablolar.


  FİNANSAL PİYASALAR

  8-Menkul kıymetlerin borsadaki arz ve talep koşullarına göre oluşan fiyatına ".....….." denir. Cümlesinde boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) İhraç fiyatı

  B) Cari fiyatı

  C) Emsal fiyatı

  D) Piyasa fiyatı

  E) Nominal fiyatı


  9-Hangi menkul kıymetler geciktirilmiş bir hisse senedi ihracı (özkaynak finansmanı) aracı olarak değerlendirilebilir?

  A) Katılma İntifa Senetleri

  B) Banka Garantili Bonolar

  C) Finansman Bonoları

  D) İmtiyazlı Hisse Senetleri

  E) Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller


  10-Şirketler tarafından ihraç edilen ve vadeleri en az 90 en çok 360 gün olan kısa vadeli borçlanma senetlerine ne denir?

  A) Hazine Bonosu

  B) Özel Sektör Tahvili

  C) Finansman Bonosu

  D) Katılma İntifa Senedi

  E) Banka Garantili Bono


  11-Özellikle şirketin kuruluşundaki katkılarından dolayı önem arz eden kişilere genellikle bedelsiz olarak verilen, oy hakkından yoksun ve yalnızca temettü hakkı olan hisse senetleri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Nama yazılı hisse senetleri

  B) İntifa senetleri

  C) Primli hisse senetleri

  D) İmtiyazlı hisse senetleri

  E) Kurucu hisse senetleri


  12-Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası araçlarının özelliklerinden biri değildir?

  A) İhraç eden işletmeler için finansman, satın alanlar için bir yatırım aracıdırlar.

  B) Belli bir nominal değer ile ihraç edilirler.

  C) Niteliklerine bağlı olarak ortaklık veya alacaklılık sağlarlar.

  D) Üzerinde yazılı olan nominal değerleri ile piyasa değerleri birbirlerine eşittir.

  E) Menkul kıymetler, nama veya hamiline yazılı olabilirler


  13-Tahvil çıkarma seçeneğine göre daha çok, adi hisse senedi çıkarma seçeneğinden daha az maliyetli bir menkul kıymeti çıkararak fon sağlayan şirket aşağıdakilerden hangisini yapmış olabilir?

  A) Değişken faizli tahvil çıkarmıştır.

  B) Bedelsiz sermaye artırımına gitmiştir.

  C) İmtiyazlı hisse senedi çıkarmıştır.

  D) Sabit faizli tahvil çıkarmıştır.

  E) Primli hisse senedi çıkarmıştır.


  14-Nominal değerinden daha yüksek bedelle satılan tahvillere ne ad verilir?

  A) Kuponsuz Tahvil

  B) Primli Tahvil

  C) Değişken Faizli Tahvil

  D) Garantili Tahvil

  E) Başabaş Tahvil


  HİZMET PAZARLAMASI

  15-Hizmet pazarlamasında geleneksel pazarlama faaliyetlerini temsil eden unsur aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Karşılıklı pazarlama

  B) Dış pazarlama

  C) İlişkisel pazarlama

  D) Sinsi pazarlama

  E) İç pazarlama


  16-Aşağıdakilerden hangisi muhasebe meslek mensubunda olması gereken özelliklerden değildir?

  A) Yasalara karşı sorumluluk

  B) Dürüstlük

  C) Objektiflik

  D) Bağımsızlık

  E) Diğer meslek mensuplarını göz ardı edebilme


  17-Muhasebe hizmetlerin, hizmetlerin sınıflandırılmasında aşağıdaki gruplardan hangisine girmektedir?

  A) Profesyonellik gerektiren hizmetler

  B) Kalifiye iş gücü gerektirmeyen hizmetler

  C) Kamusal fayda gerektirmeyen hizmetler

  D) Kalifiye hiş gücü gerektiren hizmetler

  E) Deneyim gerektiren hizmetler


  18- Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin özellikleri nedeniyle tutundurma faaliyetlerinde dikkat edilmesi gereken unsurlardan değildir?

  A) Daha yüksek risk algılanması

  B) Çalışanlar tutundurma faaliyetleri dışında yer almalıdır

  C) Hizmetin tutundurma faaliyetini sunanlardan ayrılamaması

  D) Personel tutundurmanın önemli bir etkenidir.

  E) Tutundurma faaliyetleri ile müşterileri eğitmek gerekir


  19- Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin dayanıksız olmaları ile ilgili bir sonuçtur?

  A) Standartlaştırılamamaları

  B) Bir otelin satamadığı bir yatağı, ertesi gün satamaması

  C) Kolaysa görüntülenememeleri

  D) Vitrinlerde teşhir edilmesinin zor olması

  E) Küçük miktarlarda denenemezler


  20-Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin gelişme nedenlerinden değildir?

  A) İnsanların daha fazla boş zamanının olması

  B) Hizmetlerin tüm işletmeler için farklılaştırma aracı olarak kullanılmaya başlanması

  C) Hizmetlerin ekonominin önemli bir kısmını oluşturması

  D) Fiziksel ürünler için geliştirilen taktiklerin rekabette yeterli olmaması

  E) Gelişmiş ülkelerin hizmet toplumuna dönüşmüş olmaları


  21-Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin tanımlanmasında kullanılmamıştır?

  A) Dokunulabilir bir ürünle sonuçlanmaması

  B) Ürünlere fayda eklemesi

  C) Ürünün biçiminde değişikliğe yol açmaması

  D) Satışa sunulan ya da malların satışıyla birlikte sağlanan eylemler olmaması

  E) Yaratıldıkları anda varlık bulan ürünler olması


  MALİYET MUHASEBESİ

  22-Aşağıdakilerden hangisi optimum stok düzeyini etkileyen faktörlerden biri değildir?

  A) Talep miktarı

  B) Sipariş maliyeti

  C) Satış fiyatı

  D) Stok bulundurma maliyeti

  E) Alış fiyatı

  23-Genel üretim giderlerinin belli bir kısmının makinelerin bozulmasından dolayı üretime ara verilmesinden kaynaklanan sabit giderler olduğu saptanmıştır. Buna göre, toplam genel üretim giderlerinin üretime yüklenmesinde yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

  A)
  152- MAMULLER XXX
  680- ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLER XXX
  381- GİDER TAHAKKUKLARI XXX

  B)
  152- MAMULLER XXX
  680- ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLERİ XXX
  373- MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI XXX

  C)
  151- YARI MAMULLER-ÜRETİM XXX
  731- GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA XXX

  D)
  151- YARI MAMULLER-ÜRETİM XXX
  690- DÖNEM KARI VEYA ZARAR XXX
  731- GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA XXX

  E)
  151- YARI MAMULLER-ÜRETİM XXX
  680- ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLER XXX
  731- GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA XXX  24-Gelecek dönemlere ilişkin olarak peşin ödenen giderlerin cari döneme ait kısmı aşağıdaki maliyet türlerinden hangisini ifade eder?

  A) Tükenmiş maliyet

  B) Değişken maliyet

  C) Tükenmemiş maliyet

  D) Batık maliyet

  E) Marjinal maliyet


  25-X Üretim İşletmesi'nin ürettiği mamullere ilişkin verileri aşağıda verilmiştir:

  Direkt İşçilik Giderleri
  A Mamulü: 100.000 TL.
  B Mamulü: 120.000 TL.

  Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
  A Mamulü: 200.000 TL.
  B Mamulü: 230.000 TL.

  Direkt İşçilik Saati
  A Mamulü: 1.000
  B Mamulü: 1.200

  Üretim Miktarı
  A Mamulü: 2.125
  B Mamulü: 1.500

  26-İşletmenin genel üretim giderleri 275.000 TL'dir ve direkt işçilik saatine göre mamullere dağıtılmaktadır. Bu bilgilere göre, A mamulünün birim üretim maliyeti ne kadardır?

  A) 225 TL.

  B) 200 TL.

  C) 150 TL.

  D) 310 TL.

  E) 200 TL.


  27-Aşağıdakilerden hangisi tükenmiş maliyetleri ifade eder?

  A) Üretim aşamasındaki her türlü harcamalar

  B) Varlık niteliğini kaybetmiş, kar ve zarar hesabında dönem gelirlerinden mahsup edilen giderler

  C) Üretime harcanan girdilerin maliyeti

  D) Aktifleştirilmiş giderler

  E) Herhangi bir amaçla yapılan ödemeler


  28-ABC Üretim İşletmesi'nin üretmekte olduğu kumaş için gerekli olan ipliğe ilişkin Ocak ayı stok hareketleri aşağıdaki gibidir:

  Satın Alınan
  Kullanılan

  Dönem Başı Stoku
  3.000 m x 180 TL/m

  3 Ocak
  3.500 m x 200 TL/m

  10 Ocak

  3.600 m

  16 Ocak

  1.100 m

  18 Ocak
  2.300 m x 210 TL/m
  29-İşletme stok hareketlerini ilk giren ilk çıkar (FİFO) yöntemine göre değerlemektedir. Bu bilgilere göre, işletmenin üretimde kullandığı ipliğin maliyeti ne kadardır?

  A) 540.000 TL.

  B) 580.000 TL.

  C) 360.000 TL.

  D) 880.000 TL.

  E) 708.000 TL.


  30-Aşağıdaki stok değerleme yöntemlerinden hangisi fiyatların düştüğü dönemde en yüksek malzeme stok maliyetini ve en yüksek brüt satış karını verir?

  A) Basit ortalama maliyet yöntemi

  B) İlk giren ilk çıkar yöntemi

  C) Tartılı ortalama maliyet yöntemi

  D) Son giren ilk çıkar yöntemi

  E) Hareketli ortalama maliyet yöntemi


  31- M Üretim İşletmesi'nin üretmekte olduğu kamyon için gerekli olan lastiklere ilişkin Nisan ayı stok hareketleri aşağıdaki gibidir:

  Satın Alınan Kullanılan
  Dönem Başı Stoku 800 adet x 60 TL/adet
  6 Nisan 200 adet x 65 TL/adet
  11 Nisan 900 adet
  22 Nisan 900 adet x 69 TL/adet
  24 Nisan 500 adet

  İşletme, stok hareketlerini hareketli ortalama maliyet yöntemine göre değerlemektedir. Bu bilgilere göre, işletmenin üretimde kullandığı lastiklerin maliyeti ne kadardır?

  A) 97.000 TL.

  B) 90.000 TL.

  C) 89.000 TL.

  D) 93.000 TL.

  E) 80.000 TL.


  32 -AD Üretim İşletmesi'nin, üretmekte olduğu makine için gerekli olan hammaddeye ilişkin Şubat ayı stok hareketleri aşağıdaki gibidir:

  Satın Alınan Kullanılan
  Dönem Başı Stoku 4.000 kg x 90 TL/kg
  2 Şubat 1.500 kg
  19 Şubat 1.500 kg x 100 TL/m
  27 Şubat 2.500 kg

  İşletme, stok hareketlerini ilk giren ilk çıkar (FİFO) yöntemine göre değerlemektedir. Bu bilgilere göre, işletmenin Şubat ayı sonundaki hammadde stoklarının maliyeti ne kadardır?


  A) 235.000 TL.

  B) 135.000 TL.

  C) 175.000 TL.

  D) 250.000 TL.

  E) 150.000 TL.


  33-Z Üretim İşletmesi'nin, üretime yüklenen tahmini genel üretim giderleri tutarı 200.000 TL ve fiili genel üretim giderleri tutarı 207.000 TL'dir. İşletme fazla veya eksik genel üretim giderleri tutarını, satılan mamul maliyeti, mamul ve yarı mamul stokları arasında paylaştırmaktadır. Satılan mamul maliyetine yüklenen tahmini genel üretim giderleri tutarı 120.000 TL'dir. Buna göre, işletmenin satılan mamul maliyetine, genel üretim giderleri tutarından ne kadar fazla veya eksik yükleme yapıldığına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) 4.200 TL Eksik yükleme yapılmıştır.

  B) 4.200 TL Fazla yükleme yapılmıştır.

  C) 7.000 TL Eksik yükleme yapılmıştır.

  D) 4.058 TL Fazla yükleme yapılmıştır.

  E) 4.058 TL Eksik yükleme yapılmıştır.


  34- X Üretim İşletmesi'nin ürettiği mamullere ilişkin verileri aşağıda verilmiştir:

  A Mamulü B Mamulü
  Direkt İşçilik Giderleri 100.000 TL. 120.000 TL.
  Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri 200.000 TL. 230.000 TL.
  Direkt İşçilik Saati 1.000 1.200
  Üretim Miktarı 2.125 1.500

  İşletmenin genel üretim giderleri 275.000 TL'dir ve direkt işçilik saatine göre mamullere dağıtılmaktadır.
  Bu bilgilere göre, A mamulünün birim üretim maliyeti ne kadardır?


  A) 200 TL.

  B) 225 TL.

  C) 310 TL.

  D) 150 TL.

  E) 210 TL.


  35- AB Üretim İşletmesi'nin üretmekte olduğu mobilyalar için gerekli olan hammaddeye ilişkin Haziran ayı stok hareketleri aşağıdaki gibidir:

  Satın Alınan Kullanılan
  Dönem Başı Stoku 2.000 m3 x 95 TL/ m3
  3 Haziran 1.500 m3 x 100 TL/ m3
  11 Haziran 2.200 m3
  18 Haziran 1.000 m3
  26 Haziran 2.500 m3 x 116 TL/ m3

  İşletme stok hareketlerini tartılı ortalama maliyet yöntemine göre değerlemektedir.
  Bu bilgilere göre, işletmenin sırasıyla üretimde kullandığı ve stokta kalan hammadde maliyeti ne kadardır?


  A) 345.000 TL. - 364.000 TL.

  B) 352.000 TL. - 302.000 TL.

  C) 342.000 TL. - 340.000 TL.

  D) 360.000 TL. - 340.000 TL.

  E) 336.000 TL. - 294.000 TL.


  36- Güncel yasal düzenlemeler dikkate alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Örf ve teamüllere göre belge verilmesi ve alınması mutat olmayan hallerde muhasebe kayıtları için olmazsa olmaz durumda olan belge koşulu aranmaz.

  B) Ödeme kaydedici cihaz fişlerinin noter onaylı olması zorunludur.

  C) İşletme defterinin kapanış tasdikinin en geç Nisan ayı sonuna kadar yapılması zorunludur.

  D) Fatura ve irsaliyeli faturaların bir ayrım olmaksızın en az 4 nüsha olarak tasdik ettirilerek kullanılması zorunludur.

  E) İşletmeler gider ve maliyet oluşturacak tüm kayıtları fatura veya fatura yerine geçen onaylı belgelere dayandırmak zorundadırlar.


  37- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Nihai tüketiciye yapılan satışların iadesi aşamasında düzenlenen gider pusulası üzerinde KDV yer almaz ve indirilecek (iade KDV) KDV olarak dikkate alınamaz.

  B) Müstahsil makbuzu mukabili satın alınan ürünlerin ticaret borsalarına tescil ettirilmesi halinde gelir vergisi kesintisi (stopajı) %50 oranında indirimli olarak uygulanır.

  C) Yevmiye defterinin geçici vergi dönemlerinde (3 ayda bir) yazılması yeterlidir.

  D) Envanter defterinde yalnızca açılış bilançosunun yer alması yeterlidir.

  E) Nihai tüketiciye yapılan satışların iadesi aşamasında düzenlenen gider pusulasında yalnızdfa %5 oranında gelir vergisi kesintisi (stopaj) uygulanmaktadır


  38- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Sevk İrsaliyesi en az bir asıl iki örnek düzenlenir.

  B) İrsaliyeli fatura en az bir asıl dört örnek düzenlenir.

  C) Sevk irsaliyesi, mal hareketlerinin izlenebilmesi amacıyla tanzim edilir.

  D) Faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde düzenlenmesi zorunludur.

  E) Fatura en az bir asıl bir örnek düzenlenir.


  39- İhraç edilmiş menkul kıymetlerin alınıp satılmasında, bir başka ifade ile el değiştirmesinde, alıcı ve satıcı emirlerinin yerine getirilmesi amacıyla yürütülen aracılık faaliyetlerine ne denir?

  A) Finansman aracılık faaliyetleri

  B) Menkul kıymetleştirme aracılık faaliyetleri

  C) İkincil piyasa aracılık faaliyetleri

  D) Birincil piyasa aracılık faaliyetleri

  E) Tekil aracılık faaliyetleri


  40- Aşağıdakilerden hangisi Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun sağlayacağı yararlardan biri değildir?

  A) Menkul kıymetleri ihraççıları ile yatırımcıları arasındaki ilişkilerde etkinlik artışı sağlamak

  B) Sahtecilik, kayıp, çalınma vb. maliyet ve risklerden kaçınmak

  C) Menkul kıymetlerin tek merkezde toplanılarak muhafazasını kolaylaştırmak

  D) Finansal kurum suiistimallerinin daha hızlı ve daha yüksek oranda saptayabilmek

  E) Etkin ve hızlı takas süreci sağlamak


  41- Herhangi bir alıcı ve satıcının herhangi bir şekilde bir araya gelerek kendilerinin belirlediği koşullara göre alım satım yapmaları halinde yaptıkları işlemler ".....….." olarak değerlendirilir. Cümlesinde boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) Barter işlemi

  B) Birincil piyasa işlemi

  C) Tezgâh üstü piyasa işlemi

  D) Takas işlemi

  E) İkincil piyasa işlemi


  42- Menkul kıymetlerin ilk alıcısına ulaştığı piyasadaki fiyata ".....….." denir. Cümlesinde boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) Piyasa fiyatı

  B) Nominal fiyatı

  C) İhraç fiyatı

  D) Cari fiyatı

  E) Borsa fiyatı


  43- Menkul kıymetler bir borsada işlem görüyorsa; aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Piyasa fiyatı = İhraç fiyatı

  B) Borsa fiyatı = İhraç fiyatı

  C) Borsa fiyatı = Piyasa fiyatı

  D) İlk ihraç fiyatı = Piyasa fiyatı

  E) Nominal fiyatı = Cari fiyat


  44- Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası araçlarının özelliklerinden biri değildir?

  A) Üzerinde yazılı olan nominal değerleri ile piyasa değerleri birbirlerine eşittir.

  B) Menkul kıymetler, nama veya hamiline yazılı olabilirler.

  C) İhraç eden işletmeler için finansman, satın alanlar için bir yatırım aracıdırlar.

  D) Belli bir nominal değer ile ihraç edilirler.

  E) Niteliklerine bağlı olarak ortaklık veya alacaklılık sağlarlar.


  45- Piyasalar ….. olarak ikiye ayrılır. Cümlesinde boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) Reel piyasalar – Mal Piyasaları

  B) Finansal piyasalar – Sermaye Piyasaları

  C) Gerçek piyasalar – Hizmet Piyasaları

  D) Hizmet piyasaları – Sermaye Piyasaları

  E) Mal piyasaları – Sermaye Piyasaları
   
 4. Taylan Tapar

  Taylan Tapar Yönetici Yönetici  reserved
   
 5. Taylan Tapar

  Taylan Tapar Yönetici Yönetici  reserved
   
 6. Taylan Tapar

  Taylan Tapar Yönetici Yönetici  reserved
   

Sayfayı Paylaş

Users found this page by searching for:

 1. Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanununa göre tasdike tabi defterler arasında yer almaz? A) Serbest Meslek Kazanç Defteri B) Yevmiye Defteri C) İşletme Defteri D) Defter-i Kebir E) Envanter Defteri

  ,
 2. Aşağıdakilerden hangisi başarılı yöneticinin özelliklerinden değildir?