Notu Gizle
Sorunuzu EUSE'den seçip kopyalayın, daha sonra ilgili sayfada (CTRL) + (F) tuş kombinasyonuyla arama kutusunu açarak yapıştırın ve arayın.

SMMM Vergi Hukuku Çıkmış Sorular 2013 (Staja Giriş)

Konusu 'Eğitim' forumundadır ve Muhasebe Cafe tarafından 14 Nisan 2017 başlatılmıştır.

 1. Muhasebe Cafe

  Muhasebe Cafe Yönetici Yönetici  2013 Staja Başlama Vergi Hukuku sorularını sizler için toparladık. 2013 SMMM Vergi sorularını 3 dönemi de aşağıda yer almaktadır. Yakında ayrıntılı cevaplarıyla birlikte güncelleyerek sizlere daha fazla yardımcı olmaya çalışacağız. İyi çalışmalar.

  1-) Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisi mükellefi olamaz?
  A) Bir adet gayrimenkulünü satan gerçek şahıs
  B) Hizmet ifa edenler
  C) Radyo ve televizyon kurumları
  D) Mal teslimi yapanlar
  E) Mal ithal edenler

  2-) Gayrimenkul sermaye iradı istisnası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Ticari gelirini yıllık beyanname ile bildirmek zorunda olanlar, istisnadan yararlanamazlar.
  B) İstisna, binaların hem mesken hem de işyeri olarak kiraya verilmesi durumunda geçerlidir.
  C) İstisna tutarı üzerinden hasılat elde edilip, beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi durumunda istisnadan yararlanılamaz.
  D) Konut olarak kiraya verilen binalar için geçerlidir.
  E) İstisna haddi içinde kalan mesken kirası beyan edilmez.

  3-)Verginin konusuna giren bir işlemin belli nedenlerle, kanunla vergi dışında bırakılmış olmasına ne ad verilir?
  A) Dar mükellefiyet
  B) Vergilendirmede hata
  C) Verginin terkini
  D) Muafiyet
  E) İstisna

  4-)Kanun koyucunun 30.12.2012 tarihinde çıkardığı bir kanunla kurumlar vergisi oranını %10’dan %20’ye yükseltmesi ve bunun 2010 yılı kazançlarına da uygulanacağını düzenlemesi halinde aşağıdaki vergi hukuku ilkelerinden hangisi ihlal edilmiş olur?
  A) Yasal idare ilkesi
  B) Hukuki güvenlik ilkesi
  C) Genellik ilkesi
  D) Eşitlik ilkesi
  E) Vergilerin kanuniliği ilkesi

  5-)Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun yazılı kaynaklarından biri değildir?
  A) Uluslararası anlaşmalar
  B) Kanun hükmünde kararnameler
  C) Anayasa
  D) Örf ve adetler
  E) Kanunlar

  6-)Türk vergi mevzuatına göre, aşağıdakilerden hangisi kanunun kabul edilmeyen bir giderdir?
  A) Ödenmeyen SGK primleri
  B) Tutarı, dava açmaya değmeyecek kadar küçük olup, iki kez yazılı istekte bulunulduğu halde ödenmeyen alacaklar için ayrılan karşılıklar
  C) Vadesi gelmemiş alacak senetlerinin reeskont tutarı
  D) Binek otoların amortismanı
  E) Yabancı paralı alacakların değerlemesinde oluşan olumsuz kur farkları

  7-)Vergilendirme süreci aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?
  A) Vergiyi doğuran olay- Tarh- TahsilTahakkuk- Tebliğ
  B) Vergiyi doğuran olay- Tebliğ- TarhTahakkuk- Tahsil
  C) Tarh- Vergiyi doğuran olay- Tebliğ- Tahakkuk- Tahsil
  D) Tarh- Vergiyi doğuran olay- TahakkukTahsil- Tebliğ
  E) Vergiyi doğuran olay- Tarh- Tebliğ- Tahakkuk- Tahsil

  8 -)Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükellefidir?
  A) Gerçek kişiler
  B) Adi şirket
  C) Kolektif şirket
  D) Adi komandit şirket ortakları
  E) İş ortaklıkları

  9-)Mükellef A, yangın sonucunda değerini tamamen kaybeden ve aktife kayıtlı gayrimenkulü için aşağıdaki amortisman yöntemlerinden hangisine başvurmalıdır?
  A) Normal amortisman
  B) Arazide amortisman
  C) Azalan bakiyeler usulü ile amortisman
  D) Fevkalade amortisman
  E) Madenlerde amortisman

  10-)Mükellef Ali Bey’in 14.03.2009 tarihinde doğmuş olan gelir vergisi borcu hangi tarihte zamanaşımına uğrayacaktır?
  A) 01.03.2011
  B) 14.03.2012
  C) 01.01.2013
  D) 14.03.2013
  E) 31.12.2014

  Cevaplar


  1-A 2-B 3-E 4-B 5-D 6-A 7-E 8-E 9-D 10-E (Sorular devam ediyor)
  2013 yılı 2. dönem Staja Başlama Vergi Hukuku çıkmış test soruları ve cevapları aşağıdadır. Başarılar…


  1-)İhtiyati tahakkuk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Yalnızca vergi alacakları için uygulanan bir güvence önlemidir.
  B) İleride tahakkuk edebilecek bir vergi borcunun tahsilini güvence altına alır.
  C) İhtiyati tahakkuk kararı verilmesi takdire bağlıdır.
  D) Vergi dairesi müdürü tarafından en yakın vergi mahkemesinden talep edilir.
  E) İhtiyati tahakkuk kararı üzerine vergi miktarı derhal tahakkuk eder.

  2-)Kurumlarda tam mükellefiyetle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Kanuni merkezi Türkiye dışında, iş merkezinin ise Türkiye’de olması yeterlidir.
  B) Türkiye içinde ve Türkiye dışında elde edilen kazançların tamamı üzerinden vergilendirilir.
  C) Kanuni merkezinin Türkiye’de bulunması yeterlidir.
  D) İş merkezinin Türkiye’de bulunması yeterlidir.
  E) İşyerinin Türkiye’de olması yeterlidir.

  3-)Tüketicinin tüketim amacıyla aldığı bir emtiayı kendisinin bir araç ile taşıttırması halinde, aşağıdaki belgelerden hangisinin bulunması şartıyla sevk irsaliyesi aranmaz?
  A) Serbest meslek makbuzu
  B) Müstahsil makbuzu
  C) Gider pusulası
  D) Ücret bordrosu
  E) Fatura

  4-)XYZ Anonim Şirketi’nin aktifine kayıtlı bulunan bir gayrimenkulün kiraya verilmesinden elde edilen gelir aşağıdaki gelir türlerinden hangisinde yer almaktadır?
  A) Gayrimenkul sermaye iradı
  B) Menkul sermaye iradı
  C) Ticari kazanç
  D) Diğer kazanç ve irat
  E) Zirai kazanç

  5-)Tebliğ işlemleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Yabancı ülkelerde bulunanların bilinen adreslerine vergi dairesince doğrudan tebliğ yapılır.
  B) Esasa müessir olmayan şekil hatalarından dolayı tebliğ evrakı hukuki kıymetini kaybetmez.
  C) İlgilinin kabul etmesi şartıyla komisyonda tebliğ yapılabilir.
  D) Alıcının adresi hiç bilinmezse tebliğ ilan yolu ile yapılır.
  E) İlgilinin kabul etmesi şartıyla dairede tebliğ yapılabilir.

  6-)Tahakkuk ederek tahsil aşamasına gelmiş olan bir vergi borcunun, idari bir kararla silinerek ortadan kaldırılmasına ne ad verilir?
  A) Terkin
  B) Tecil
  C) Tahsil
  D) Mahsup
  E) Tahakkuk

  7-)“Kurumlar vergisi, beyannamenin verildiği dönemin sonuna kadar ödenir.” ifadesinde yer alan sürenin niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Düzenleyici süre
  B) Kanuni süre
  C) İdari süre
  D) Hak düşürücü süre
  E) Yargısal süre

  8 -)Ücret gelirleri aşağıdaki vergi kanunlarından hangisinde düzenlenmiştir?
  A) Katma Değer Vergisi Kanunu
  B) Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu
  C) Kurumlar Vergisi Kanunu
  D) Gelir Vergisi Kanunu
  E) 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanun

  9-)Mülkiyeti kendisine ait bir apartman dairesinin kiraya verilmesinden gelir elde eden 9 yaşındaki bir çocuğun yıllık gelir vergisi beyannamesi aşağıdakilerden hangisi tarafından vergi dairesine verilir?
  A) Velisi
  B) Kendisi
  C) Kiracısı
  D) Mali müşavir
  E) Bu durumda beyanname verilmez.

  10-)Türk vergi sisteminin temel olarak kabul ettiği tarhiyat şekli aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İkmalen tarhiyat
  B) İdarece tarhiyat
  C) Re’sen tarhiyat
  D) Beyana dayalı tarhiyat
  E) Düzeltme yolu ile tarhiyat

  Cevaplar


  1-D 2-E 3-E 4-C 5-A 6-A 7-B 8-D 9-A 10-D (Sorular devam ediyor)
  2013 yılı 1. dönem Staja Başlama Vergi Hukuku çıkmış test soruları ve cevapları aşağıdadır. Başarılar…


  1-)Gelir Vergisi Kanunu uyarınca aşağıdakilerden hangisi ücret değildir?
  A)Kurumlarda yönetim kurulu başkanlarına verilen kar payları
  B)Bilirkişilere ödenen paralar
  C)Spor hakemlerine yapılan ödemeler
  D)Her türlü yarışma jürilerine ödenen paralar
  E)Eksperlere ödenen paralar

  2-)Vergi Usul Kanunu’na göre vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak edilmiş olmasının mükellefiyeti ve vergi sorumluluğunu kaldırmamasına rağmen suç gelirinin müsadere edilmesi halinde bu gelirin vergilendirilmesi açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) Gelir elde etmenin gerçekleşmemiş olması nedeniyle vergilendirme yapılamaz.
  B) Vergi Usul Kanununun açık hükmü gereği vergilendirme yapılacaktır.
  C) Ekonomik yaklaşım ilkesinin bir sonucu olarak müsadere ile birlikte vergilendirme süreci de işletilmelidir.
  D) Suça ilişkin işlemler hukuken geçersiz olduğundan vergilendirme de yapılamaz.
  E) Suça ilişkin verilecek ceza para cezası ise vergilendirme yapılamaz, hürriyeti bağlayıcı ceza ise vergilendirme yapılacaktır.

  3-) Ticari sermayeye dahil olmayan binek otomobili, aşağıdaki değerleme esaslarından hangisi kullanılarak değerlenir?
  A) Borsa rayici
  B) Emsal bedel
  C) Mukayyet değer
  D) Maliyet bedeli
  E) İtibari değer

  4-)Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek faaliyetlerinin temel unsurlarından biri değildir?
  A) Şahsi mesaiye dayanması
  B) Mesleki bilgiye dayanması
  C) Sermayeye dayanması
  D) Ticari mahiyette olmaması
  E) Kendi nam ve hesabına yapılması

  5-) Aşağıdaki durumlardan hangisinde gerçek geriye yürüme söz konusudur?
  A) Vergiyi doğuran olay gerçekleşmeden önce vergi yükünün artırılması
  B) Vergi kanunu çıktıktan sonra vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi
  C) Vergiyi doğuran olay gerçekleştikten sonra vergi yükünün artırılması
  D)Vergiyi doğuran olay meydana gelmeden önce vergi tarh edilmesi
  E)Bütçe yılı sona ermeden önce vergi yükünün arttırılması

  6-)Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca, aşağıdakilerden hangisi Katma Değer Vergisinin teminatı olarak sayılamaz?
  A)Mükellefin fabrikasında bulunan üçüncü şahıslara satılmış olan ilk madde stokları
  B)Mükellefin satmış olduğu ve alıcının deposuna girmiş bulunan mamulleri
  C) Mükellefin imalathanesinde bulunan ilk ve yarı mamul stokları
  D) Mükellefin deposunda bulunan ilk ve yarı mamul stokları
  E) Mükellefin şube satış mağazasında üçüncü şahıslara rehnedilmiş bulunan mamul madde stokları

  7-)Aşağıdakilerden hangisi vergi denetim yollarından biri olan aramanın yapılabilmesi için gerekli şartlardan biri değildir?
  A) Vergi incelemesi sırasında vergi kaçakçılığı yapıldığı konusunda yeterli emarelerin elde edilmiş bulunması
  B) Yükümlünün hakkında vergi kaçakçılığı yaptığı konusunda ihbar yapılmış ve bu ihbarın yeterli emarelerle desteklenmiş olması
  C) Vergi inceleme elemanlarının yetkili sulh hakiminden arama yapılmasını talep etmesi
  D) Sulh hakiminin arama yapılmasına karar vermiş olması
  E) Sulh hakiminin arama yapılmasına ilişkin vermiş olduğu kararın istinaf mahkemesince onaylanmış olması

  8 -)Kazançları bilanço esasına tabi olan mükelleflerin mali tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutabilmeleri için fiyat endeksindeki artışın ne kadar olması gerekir?
  A) İçinde bulunulan dönem dahil olmak üzere son üç hesap döneminde yüzde 100’den fazla ve içinde bulunulan hesap döneminde yüzde 10’dan fazla
  B) Yıllık yüzde 10’dan fazla
  C) Yıllık yüzde yüzden fazla
  D) Yıllık yüzde 100’den fazla ve aylık yüzde 10’dan az
  E) Son üç hesap döneminde yüzde 100’ün altında ve son hesap döneminde yüzde 10’un altında

  10-)Serbest meslek faaliyetinde bulunan bir adi şirket, aşağıdaki gider unsurlarından hangisini beyan edeceği gelirden indiremez?
  A) Mesleki kazancın elde edilmesi ile ilgili genel giderler
  B) Mesleki faaliyetlerle ilgili seyahat giderleri
  C) Envantere dahil taşıtlar için ayrılan amortismanlar
  D) Alınan mesleki yayınlar dolayısıyla ödenen bedeller
  E) Serbest meslek erbabının suçlarından doğan tazminatlar

  Cevaplar
  1-A 2-A 3-B 4-C 5-C 6- B 7-E 8-A 9-E 10-A
   

Sayfayı Paylaş