eUSE SUSEV4 - 08. Değerlendirme Testi cevaplayabilirmisiniz.

Konusu 'Stajyer Sorunları' forumundadır ve serserı38 tarafından 2 Mayıs 2017 başlatılmıştır.

 1. serserı38

  serserı38 New Member  1- S Üretim İşletmesi'nin ürettiği mamulün birim satış fiyatı 100 TL, birim değişken maliyeti 45 TL ve yıllık toplam sabit maliyeti 150.000 TL'dir. (x) toplam net satışları ifade ettiğinde, satış tutarının bir fonksiyonu olarak işletmenin toplam karı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kar = 55x - 150.000
  B) Kar = 45x - 150.000
  C) Kar = 0,45x - 150.000
  D) Kar = 100x - 150.000
  E) Kar = 0,55x - 150.000

  2- X işletmesi, üretim hacmini 10.000 birimden 15.000 birime çıkarmak istemektedir. Mevcut kapasiteye ve kapasite artışında meydana gelecek giderlere ilişkin bazı bilgiler şu şekildedir:

  10.000 Birim
  Üretim Kapasitesi (TL)
  15.000 Birim
  Üretim Kapasitesi (TL)
  Değişken Üretim Giderleri
  400.000
  650.000
  Sabit Üretim Giderleri
  200.000

  250.000

  Buna göre, işletmenin sırasıyla batık maliyeti ve kapasite artışına ilişkin ek maliyeti aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) 200.000 TL. - 400.000 TL.
  B) 200.000 TL. - 300.000 TL.
  C) 50.000 TL. - 450.000 TL.
  D) 200.000 TL. - 250.000 TL.
  E) 250.000 TL. - 200.000 TL.

  3- Aşağıdakilerden hangisi sipariş maliyet sisteminin ilkelerinden biri değildir?
  A) Genel üretim giderlerinin siparişlere yüklenmesi genel üretim giderleri yükleme oranına göre yapılır.
  B) Direkt ilk madde ve malzeme giderleri ile direkt işçilik giderleri her bir sipariş için ayrı ayrı izlenir.
  C) Üretimi tamamlanan siparişler, mamul stokları hesabına borç, yarı mamuller-üretim hesabına alacak kaydedilir.
  D) Her bir sipariş emri için, ayrı bir sipariş maliyet kartı açılır.
  E) Genel üretim giderlerinin tamamı, üretimi en son tamamlanan siparişin maliyetine yüklenir.

  4- Aşağıdakilerden hangisi maliyet-hacim-kar analizlerinin dayandığı temel varsayımlardan birisi değildir?
  A) Üretilen mamullerin tamamı aynı dönem içerisinde satılmaktadır.
  B) İşletme belirlenen satış fiyatında istediği miktarda mamul satışı yapabilmektedir.
  C) Analiz dönemi boyunca üretilip satılan tüm mamuller için birim değişken maliyetler sabittir.
  D) İşletmede tek tür mamul üretilmekte veya birden fazla mamul üretilmekle birlikte, her bir mamulden satılan miktarların mamul karması içerisindeki oranı değişmemektedir.
  E) Analiz dönemi boyunca toplam sabit maliyetler değişmez.

  5- Aşağıdakilerden hangisi iç denetçilerin risk yönetimi sistemini iyileştirmeye yönelik güvence ve danışmanlık faaliyetleri sonrasında ortaya çıkan kazanımlardan bir tanesi değildir?
  A) Şirket genelinde tespit edilen kritik risklerin aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya veya iş bölümleri arasında doğru ve zamanında iletilmesi temin edilir.
  B) Risklerin üst yönetim tarafından fark edilmeden alt seviyelerde saklanmasını sağlar (x)
  C) Şirketi tehdit eden iç ve dış risklere karşı yönetici ve çalışanların farkındalığı artırılır.
  D) Şirket süreçlerindeki risklere yönelik doğru risk yönetim stratejilerinin uygulanıyor olup olmadığını araştırılarak (maliyet, etkinlik ve uygunluk unsurları çerçevesinde), gerekli iyileştirmeler önerilir.

  6- Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi’ne (UMUÇ) göre, iç denetim birimi ve faaliyetinin bağımsızlığı aşağıdakilerden hangisiyle sağlanır?
  A) Örgütsel konum
  B) Sürekli mesleki gelişim ve azami mesleki özen ve dikkat
  C) İnsan ilişkileri ve iletişim.
  D) Personel kadrosu ve gözetim ve kontrolü
  E) Maaşlar

  7- Aşağıdakilerden hangisi denetim evreninin en doğru tanımıdır?
  A) Denetim programı
  B) Denetim planı
  C) Şirket içinde denetlenebilir tüm alanlar
  D) Şirketin denetlenen yöneticileri
  E) Denetçilerin tamamı

  8- Aşağıdakilerden hangisi, iç denetimin kurum içi bağımsızlığını en iyi açıklayan ifadedir?
  A) İç denetim raporu gözlemleri ve tavsiyeleri.
  B) İç denetçilerin eğitimlerinin Denetim Yöneticisi tarafından planlanması
  C) Denetçi iş programlarının Denetim Yöneticisinin onaydan geçmiyor olması.
  D) Denetim personelinin terfisi ve maaş artışlarının sıklığı
  E) Kurum içinde yürütülen çalışmaların engellenmeyeceği ve olumsuz etkilenmeyeceği bir yönetsel kademeye raporlama yapılması

  9- Aşağıdaki işaretlerden hangisinin marka olarak tescil talebi, işaretin kullanım yoluyla ayırt edicilik kazandığı gerekçesiyle kabul edilemez?
  A) Coğrafi kaynak belirten işaretler.
  B) Hizmetin yapıldığı zamanı gösteren işaretler.
  C) Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini içeren işaretler.
  D) Belli bir meslek grubuna ait kişileri ayırt etmeye yarayan işaretler.
  E) Ticaret alanında nitelik belirten işaretler.

  10- 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’nın marka tescilinde nisbi red nedenlerine ilişkin düzenlemelerine ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) Tescil başvurusuna konu işaretin ayırt edici olmaması 556 sayılı KHK’nın 8. Maddesinde düzenlenen bir nisbi red nedeni değildir.
  B) Üçüncü kişiler nisbi red nedenlerini gerekçe göstererek marka başvurusunun yayınlanmasından itibaren 3 ay içinde itiraz edebilirler.
  C) Tescil için başvurusu yapılmış markanın başkasına ait ismi kapsaması 556 sayılı KHK’nın 8. maddesinde düzenlenen bir nisbi red nedenidir.
  D) Markanın nisbi red nedenlerinin varlığına rağmen tescil edilmiş olması halinde, markanın sicildeki kaydı TPE tarafından resen silinebilir.
  E) Nisbi red nedenleri TPE tarafından resen incelenemez.

  11- 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK hükümlerine göre “tescilli bir markanın tescil kapsamındaki mal üzerine konularak, marka sahibi tarafından veya onun izni ile Türkiye'de piyasaya sunulmasından sonra, mallarla ilgili fiillerin marka tescilinden doğan hakkın kapsamı dışında kalması”na ne ad verilir?
  A) Markanın etkisiz hale gelmesi.
  B) Marka tescilinden doğan hakların tüketilmesi.
  C) Marka tescilinin hükümsüz kalması.
  D) Markanın sulandırılması.
  E) Marka tescilinin sona ermesi.

  12- “Marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından kullanılan ve o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işaret”e ne ad verilir?
  A) Garanti markası
  B) Ortak marka
  C) Mahreç işareti
  D) Menşe adı
  E) Kollektif marka
  13-

  Grup Toplamına Göre Genel Toplama Göre
  Banka Kredileri 17% 5%
  Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri 30% 8%
  Tahvil Anapara Borç, Taksit ve Faizleri 22% 6%
  Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 3% 1%
  Menkul Kıymet İhraç Farkı (-) 1% % 1 >


  Yukarıda kısa vadeli mali borçları ile ilgili dikey yüzdeleri verilen işletme hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) İşletme kısa vadeliden ziyade uzun vadeli banka kredileri ile finansman sağlamaktadır.
  B) İşletme büyük ölçüde kısa vadeli finansman tercih etmektedir.
  C) Önceki dönemlerde ihraç edilen tahviller finansmanda önemli bir yere sahiptir.
  D) İşletme finansmanda kısa vadeli borçlanma senetlerini tercih etmemektedir.
  E) İşletmenin ihraç etmiş olduğu finansman bonolarının büyü bir çoğunluğu henüz itfa edilmemiştir.  14-

  KISA VADELİ YAB. KAY.
  UZUN VADELİ YAB. KAY.
  ÖZKAYNAKLAR
  PASİF TOPLAMI
  Yukarıda bilanço bilgileri verilen işletme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) İşletmenin finansman giderleri azalış göstermiş olabilir.
  B) İşletmenin likidite riski artmış olabilir.
  C) İşletme özkaynak finansmanını artırmıştır.
  D) İşletme otofinansmanı tercih etmemektedir.
  E) İşletme uzun vadeli finansmandan vazgeçmiştir.

  15- Banka veya benzer finansal kuruluşların, kendilerinden finansman sağlamama amacıyla talepte bulunan işletmeler için yaptıkları analiz türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yönetim Analizi
  B) Kredi Analizi
  C) Statik Analiz
  D) Yatırım Analizi
  E) Dinamik Analiz

  16- Bir işletmenin finansal tablolarının analizi yapılırken rakipleri karşısındaki durumunu yorumlamak için aşağıdakilerden hangisini kullanmak daha doğru sonuçlar verecektir?
  A) Hedef standart oranlar
  B) Bütçe standart oranları
  C) İdeal standart oranlar
  D) Sektör standart oranları
  E) Tarihi standart oranlar

  17- ITAF çerçevesinde bilgi sistemleri denetim raporunun aşağıdakilerden hangisini kapsama zorunluluğu yoktur?
  A) Gerçekleştirilen görevin kapsamı, görevin amaçları, kapsanan dönem, işin özelliği, zamanlaması ve içeriğini kapsamalıdır.
  B) Denetim sonucu ulaşılan bulgular, sonuçlar ve önerileri kapsamalıdır.
  C) Geçmişteki tüm denetim raporlarının tüm sonuçlarını kapsamalıdır.
  D) Denetim yönetmeliği yada denetim sözleşmesinin şartlarıyla uyumlu şekilde imza, tarih ve dağıtılmasını kapsamalıdır.
  E) Sözleşmeyle uyumlu olarak BS denetim ve güvence uzmanının nitelikleri ve kapsamında sınırlamalarına yer vermelidir.

  18- COBIT 5’in temel felsefesinin özlü ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yönetim
  B) Kurumsal BT Yönetişim
  C) Kontrol
  D) Denetim
  E) BT Yönetişimi

  19- Aşağıdakilerden hangisi kurum seviyesi kontrolleridir?
  A) Kurum stratejik planı ve amaçları
  B) Veri tabanı yönetimi
  C) Kurumsal politika ve prosedürler
  D) Proje program ve portföy yönetimi ilkeleri
  E) Kurumsal Mimari ilkeleri

  20- Güvence hakkında aşağıdakilerden hangisi güvence doğrudur?
  A) Denetçi risk yönetimi konusunda kesin güvence sağlar.
  B) Denetçi kurumsal yönetim konusunda kesin güvence sağlar.
  C) Denetçinin denetlediği firma ile geçmişte hukuksal sorun yaşamış olması objektifliğe engel değildir.
  D) Denetçi denetlenen kurumun tüm iş süreçlerini, risklerini ve kontrollerini ele almalıdır.
  E) Kurumsal yönetim, risk yönetimi ve kontrol ve süreçlerine dair bağımsız bir değerlendirme sunabilmek amacıyla kanıtların objektif bir şekilde incelenmesidir.

  21- İşletmelerin genel olarak amaçları dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi ifade edilebilir?
  A) Topluma fayda sağlamak işletmenin amaçlarından biri değildir
  B) Tatmin edilmesi gereken bir ihtiyaç söz konusudur ve bu ihtiyaç işletmelerin ürettikleri mal ve hizmetlerle tatmin edilebilir
  C) Kar elde etmek işletmenin sürekliliği için kesin koşullardan değildir.
  D) Topluma hizmet, işletmelerin ürünlerine talep olmasa da sürdürülür.
  E) Kar elde etmek hiçbir zaman en önemli amaç değildir.

  22- Aşağıdakilerden hangisi, hizmet pazarlamasında tutundurma faaliyetlerinin etkinliğinde söz konusu olan içsel amaçlardan biridir?
  A) Müşterileri satın almaya ikna etmek
  B) Kamuya duyurular yapmak
  C) Müşterileri eğitmek
  D) Plan ve programların iletilmesinde etkinlik sağlanması
  E) Pazarı hizmetler hakkında bilgilendirmek

  23- Aşağıdakilerden hangisi profesyonel hizmetler için de geçerli olan hizmet özelliklerden biri değildir?
  A) Stoklanamaması
  B) Standart olması
  C) Aynı anda üretilip tüketilmeleri
  D) Depolanamaması
  E) Sahipliğin olmaması

  24- Aşağıdakilerden hangisi ürün anlayışının özelliklerinden biri değildir?
  A) Verimlilik ön plandadır.
  B) İhtiyaçların tatmininde sınırlılıklar vardır.
  C) Yönetim mantığı ne üretirsem onu satarım şeklindedir.
  D) Mal e hizmetler sınırlıdır.
  E) Önemli olan üretim miktarının artırılmasıdır.

  25- “Başkalarının yardımı ya da önerisi olmaksızın kendi başına davranabilme ve karar verebilme yeteneği, belirli bir sorunla ilgilenmek için tasarlanmış plan ya da strateji” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sorumluluk
  B) Seçim
  C) Risk alma
  D) İnisiyatif
  E) Yönetim

  26- Toplumda farklı karakter ve davranış biçimlerindeki insanların bir arada daha kolay bir şekilde yaşamalarını sağlayan yazılı olmayan bir takım kurallar vardır. Bu kurallar aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sosyal davranış kuralları
  B) Toplumsal değer ve ilkeler
  C) Dini kurallar ve ilkeler
  D) Kanuni yasal hükümler
  E) Örgüt standart ve kuralları

  27- İnsanlar kendi görüşlerine uygun olmadığında, başkalarının görüşlerini kabul etmekte zorlanırlar. Fikirleri bizimle aynı olmadığında karşımızdakini hatalı görürüz. Bu tür farklılıklar ………………………… kaynaklanmaktadır.
  Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
  A) genetik özelliklerden
  B) sosyal farklılıklardan
  C) algılama farklılıklarından
  D) ekonomik farklılıklardan
  E) soya çekim özelliklerden

  28- “İnsanlar arası ilişkiler ve etkileşimlerde davranışlara yön veren, sınırlayan ideal ve evrensel olduğu ölçüde uyulması gereken ilkelerdir” şeklindeki ifade aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
  A) Standartlar
  B) Prosedürler
  C) Kurallar
  D) Prensipler
  E) İdealler

  29-Aşağıdaki yöntemlerden hangisinde çalışanın değişik durumlarındaki ve değişik zamanlardaki ilginç tepkileri veya davranışları, üstleri tarafından sistematik şekilde not edilir; not edilen olaylar ve davranışlar olumlu veya olumsuz tüm olay ve davranışları kapsar.
  A) Ayrıntılı değerlendirme formu yöntemi

  30- ......................................................................, işin en iyi yapılış biçimini ortaya koymaya yöneliktir.
  A) İş Analizi
  B) Hareket etüdü
  C) İş ölçümü
  D) İş Zenginleştirme
  E) İş Genişletme

  31- İş rotasyonu neyi ifade eder?
  A) Personelin görevlerinin yatay olarak arttırılması
  B) Gereksiz işlerden kurtulmak
  C) Personelin değişik zamanlarda değişik işler yapması
  D) Personelin görevlerinin dikey şekilde arttırılması

  32- Dosya tasnif sistemi belirlenirken hangileri göz önünde bulundurulur?
  I- Büronun büyüklük derecesi
  II- Belge ve dosya adedi
  III- Dosyaların gizlilik dereceleri
  IV- Dosya trafiği
  A) I ve III
  B) I – II- III ve IV
  C) I ve II
  D) I – II ve III

  33- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Dosyalar örgütlerin hafızalarıdır.
  B) İyi bir dosyalama sisteminin herkes tarafından kolaylıkla anlaşılabilir ve kullanılabilir olması gerekmez.
  C) Dosyalama süreci, belgelerin dosyalanabilir olduğunun kontrol edilmesiyle başlayıp, işlemden kaldırılmasına kadar geçen süredeki aşamaları içerir.
  D) Dosyalardaki bilgiler sayesinde raporlar hazırlanır.

  34- İşverenin talimat verme hakkı (yönetim hakkı) ile ilgili olarak yanlış ifade hangisidir?
  A) İşverenin talimat verme hakkı sadece işin yürütümüne ve işyerindeki davranışlara ilişkin olabilir.
  B) İşveren, iş ilişkisi içinde yazılı kaynaklarda yer alan kuralların aksine talimat verme hakkına sahiptir.
  C) İşin nerede, ne zaman ve nasıl yapılacağına ilişkin talimatlar olabileceği gibi işyerindeki düzene ilişkin olarak işveren talimat verme hakkına sahiptir.
  D) İşçi, hukuka uygun talimatlara uymakla yükümlüdür.
  E) İşçinin özel hayatına giren konulara ilişkin olarak işverenin talimat verme hakkı yoktur.

  35- Telafi edici çalışma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Telafi çalışması kapsamında yapılan çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmaz.
  B) Zunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi nedeniyle çalışılmayan süreler için işveren altı ay içinde telafi çalışması yaptırabilir.
  C) Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz
  D) Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde üç saatten fazla olamaz.
  E) Zunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde telafi çalışması yapılabilir.

  36- Fazla çalışma karşılığında serbest zaman kullanımı ile ilgili olarak yanlış ifade hangisidir?
  A) İşçinin, serbest zaman talep etmesi halinde işveren bu talebi uygun bulmuyorsa reddedebilir.
  B) İşçinin zamlı ücret yerine serbest zaman kullanmak istediği yönündeki irade beyanı, yazılı olarak işverene iletilmelidir
  C) Serbest zaman olarak kullanılacak süreler, toplu iş sözleşmeleri, iş sözleşmeleri veya iç yönetmeliklerle işçi lehine artırılabilir.
  D) Toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmesi ile işçi henüz bir fazla çalışma yapmadan, fazla sürelerle ya da fazla çalışma karşılığı olarak zamlı ücret yerine serbest zaman kullandırılacağı yönünde hüküm konması mümkün değildir
  E) İşveren, tek taraflı iradesiyle zamlı ücret yerine serbest zaman kullandırılmasına karar veremez.

  37- Prim oranları ve türleri ile ilgili yanlış ifade hangisidir?
  A) İşsizlik sigortasına işçi, işveren ve Devlet prim öder
  B) Sosyal güvenlik destek priminde işveren payı dörtte üç oranındadır.
  C) Genel sağlık sigortası primi işçi ve işveren tarafından ödenir.
  D) Kısa vadeli sigorta kolları primi işçi ve işveren tarafından eşit oranda ödenir.
  E) 5510 sayılı Kanunun 4/I,b bendi kapsamında sigortalı olanlar, uzun vadeli sigorta kolu priminin tamamını kendileri öderler

  38- Aşağıdakilerden hangisi hizmet birleştirmesinde kişinin son sigortalılığının esas alınacağı durumlardan değildir?
  A) Ölüm
  B) Yaş haddinden re’sen emekli olma
  C) Bağlı oldukları sigortalılık halinin kanunla değiştirilmesi
  D) Malûllük
  E) Hastalık nedeniyle işten ayrılma

  39- İş Kanununa göre bir saatlik fazla süreli çalışma karşılığında kullanılacak serbest zaman ne kadardır?
  A) İki saat
  B) Bir saat
  C) Bir saat kırkbeş dakika
  D) Bir saat otuz dakika
  E) Bir saat on beş dakika

  40- İsteğe bağlı sigortalılık ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) 5510 sayılı yasa ya da daha önce yürürlükte bulunan diğer sosyal güvenlik yasalarına dayalı olarak, kendi çalışmalarından dolayı malüllük ya da yaşlılık aylığı bağlanmış olanlar isteğe bağlı sigortalı olamazlar.
  B) 5510 sayılı yasa, isteğe bağlı sigortalı olanların genel sağlık sigortalısı sayılacağını düzenlemiştir.
  C) Ölüm sigortasından hak sahibi sıfatıyla aylık bağlanmış bir kimse isteğe bağlı sigortadan yararlanabilir.
  D) İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için herhangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır.
  E) İsteğe bağlı sigortalı olmak için talepte bulunan kişinin Türkiye’de ikamet etmesi gerekmektedir.

  41- Aşağıdakilerden hangisi yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış sayılan sürelerden değildir?
  A) İşçilerin evlenmelerinde üç güne kadar, ana veya babalarının, eşlerinin, kardeş veya çocuklarının ölümünde üç güne kadar verilecek izinler
  B) Grev ve lokavtta geçen süre
  C) Kadın işçilerin doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları günler
  D) Bir önceki yıl kullanılmış olan yıllık ücretli izin süresi.
  E) Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri

  42- İşsizlik ödeneği ile ilgili olarak yanlış ifade hangisidir?
  A) İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
  B) İşsizlik ödeneği, nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez.
  C) İşsizlik ödeneği almakta iken gelir getirici bir işte çalıştığı tespit edilen kişilerin işsizlik ödenekleri kesilir.
  D) İşsizlik ödeneği miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre on altı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez.
  E) İşsizlik ödeneği, kişi iş buluncaya kadar ödenir.

  43- Günlük çalışma süresi sekiz saat olan bir işte ara dinlenmesi en az ne kadar olmalıdır?
  A) Yarım saat
  B) Elli dakika
  C) Bir saat
  D) On beş dakika
  E) Kırkbeş dakika

  44- İş Kanununa göre bir saatlik fazla çalışma karşılığında kullanılacak serbest zaman ne kadardır?
  A) Bir saat otuz dakika
  B) Bir saat on beş dakika
  C) İki saat
  D) Bir saat kırkbeş dakika
  E) Bir saat

  45- İşsizlik sigortasında işveren tarafından ödenen prim oranı kaçtır?
  A) %ISGH
  B) %3
  C) %2
  D) %5
  E) %ISGH,5
   
 2. selda

  selda New Member  Merhaba,cevapları var mı acaba?
   
 3. havane

  havane New Member  1.DEĞERLENDİRME CEVAPLAYABİLİR MİSİNİZ

  Muhasebe Fişleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Kasa açıklarının ortaya çıkarılmasını sağlar

  B) Muhasebe fişlerinin kullanımı ile ilgili yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır.

  C) Muhasebe Fişleri kayıtlarda düzen sağlar

  D) Muhasebe fişleri kayıtların kontrolünü basitleştirir

  E) Nitelikleri aynı olan işlemlerin toplu kaydına olanak sağlar.


  Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

  A) Faturanın en az bir asıl üç nüsha düzenlenmesi zorunludur.

  B) Fatura düzenlemek zorunda olanların nihai tüketicilere yaptıkları satışlarla ilgili olarak düzenledikleri faturalarda; müşterinin adı ve soyadı ile birlikte bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının doğruluğundan sorumludur.

  C) İrsaliyeli fatura düzenlenmesi halinde de ayrıca sevk irsaliyesinin düzenlenmesi zorunludur.

  D) Fatura; malın sevk tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde düzenlenir.

  E) Fatura; işi yapan veya malı satan tüccar tarafından düzlenir.


  Aşağıdaki Bilgilerden hangisinin Faturada bulunması zorunlu değildir ?

  A) Ödeme vadesi.

  B) Faturayı Düzenleyenin Adı ve Soyadı, varsa Ticaret Ünvanı.

  C) Seri ve Sıra Numarası.

  D) Müşterinin Adı Soyadı , varsa Ticaret Ünvanı

  E) Faturanın düzenlenme tarihi.


  Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanununa göre tasdike tabi defterler arasında yer almaz?

  A) İşletme Defteri

  B) Defter-i Kebir

  C) Serbest Meslek Kazanç Defteri

  D) Yevmiye Defteri

  E) Envanter Defteri
  Aşağıdakilerden hangisi bilgi akımının aşamalarından olamaz?

  A) bilgi değerlendirme

  B) kontrol

  C) bilgi toplama

  D) bilgi işleme

  E) karar


  Aşağıdakilerden hangisi hizmet üretimi özelliği değidir?

  A) Önce üretilip sonra pazarlanabilme

  B) Depolanabilirlik

  C) Üretici ile tüketicinin interaktif olması

  D) Kitle üretiminin yaygın olması

  E) Üretimden sonra tüketim


  Aşağıdakilerden hangisi işletmenin nimet tarafını oluşturur?

  A) Maliyet

  B) Satış geliri

  C) Rantabilite

  D) Değişken maliyet

  E) Verimlilik


  Nüfusun yaşlanması ile yaşlılara yönelik sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması hangi çevre faktörünün bir sonucudur?

  A) Yasal çevre

  B) Ekonomik çevre

  C) Doğal çevre

  D) Sosyal çevre

  E) Teknolojik çevre


  Aşağıdakilerden hangisi yönetim fonksiyonu kapsamındaki temel faaliyettir?

  A) Fon sağlamak

  B) Bütün faaliyetleri için malzeme ihtiyacını belirleme

  C) Bütün faaliyetlerin koordinasyonu

  D) Müşteri bulmak

  E) Üretim olanaklarını belirleme


  Vergi Usul Kanunu uyarınca birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabı ve çiftçiler, vergiden muaf esnafa yaptırdıkları işler için ya da vergiden muaf esnaftan satın aldıkları emtia için düzenlemek ve işi yapana veya emtiayı satana imza ettirmek zorunda oldukları belge aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Gider pusulası

  B) Perakende satış fişi

  C) Müstahsil makbuzu

  D) Fatura

  E) Yolcu bileti


  Vergi alacağının kanunlarda gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari işlem aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Verginin tarhı

  B) Verginin tahakkuku

  C) Verginin tahsili

  D) Verginin ödenmesi

  E) Vergi ziyaı cezası


  Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu uygulamasında hüküm altına alınan değerleme ölçütlerinden birisi değildir?

  A) Tasarruf değeri

  B) Karşılaştırma bedeli

  C) Vergi değeri

  D) İtibari değer

  E) Maliyet bedeli
  Vergi matrahlarının hesaplanması ile ilgili olarak iktisadi kıymetlerin takdir ve tespitine Vergi Usul Kanunu uyarınca ne ad verilmektedir?

  A) Değerleme

  B) Fiili sayım

  C) Emsal belirleme

  D) Takdir

  E) Bilanço  Satış sözleşmesinin unsurlarına ilişkin olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Satılan şey, para ile değiştirilmesi ve iktisadî değere sahip olması şartıyla, maddi ve maddi olmayan her şey olabilir.

  B) Satış sözleşmesinin objektif esaslı unsurları; satılan şey, bedel (semen) ve taraflar arasında satılan şey ile bedelin karşılıklı olarak değişimi hususunda anlaşmadır.

  C) Satılan şeyin satıcının mülkiyetinde bulunması gerekir.

  D) Bedel, sözleşme kurulurken belirlenmiş ya da belirlenebilir nitelikte olmalıdır.

  E) Tarafların anlaşmasıyla birlikte satılan şeyin mülkiyeti alıcıya geçmez; tasarruf işleminde bulunulması gerekir.


  Sözleşme özgürlüğü ilkesine ilişkin olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Kural olarak, kişiler, sözleşme yapıp yapmama ve sözleşmenin tarafını seçme özgürlüğüne sahiptirler.

  B) Taraflar, bir sözleşmenin içeriğini kanunda öngörülen sınırlar içinde özgürce belirleyebilirler.

  C) İrade özerkliği (serbestisi) ilkesinin sözleşmeler alanındaki görünüm biçimidir.

  D) Taraflar, kanunda düzenlenmiş sözleşmelerden biri olmak koşuluyla, diledikleri sözleşmeyi yapabilirler.

  E) Sözleşme özgürlüğüne taraf iradeleri ile getirilebilecek sınırlamalara örnek olarak önsözleşme (sözleşme yapma vaadi) verilebilir.


  Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi tek tarafa borç yükleyen sözleşme niteliği taşır?

  A) Kullanım Ödüncü (Ariyet) Sözleşmesi

  B) Kefalet Sözleşmesi

  C) Kira Sözleşmesi

  D) Vekâlet Sözleşmesi

  E) Mal Değişim (Trampa) Sözleşmesi

  Aşağıdakilerden hangisi yaptırım açısından farklıdır?

  A) Tam Ehliyetsizlik

  B) Muvazaa

  C) Geçerlilik Şekline Aykırılık

  D) Korkutma (Tehdit)

  E) Kamu Düzenine Aykırılık


  Z Üretim İşletmesi'nin dönem içi üretim faaliyetlerine ilişkin maliyet bilgileri aşağıdaki gibidir:

  Dönem sonu mamul stokları 12.000 TL.

  Dönem sonu yarı mamul stokları 3.000 TL.

  Dönem başı mamul stokları 8.000 TL.

  Dönem başı yarı mamul stokları 6.000 TL.

  Satılan mamul maliyeti 10.000 TL.

  Bu bilgilere göre, işletmenin dönem içinde katlanılan üretim maliyeti kaç TL'dir?

  A) 11.000 TL. B) 9.000 TL. C) 3.000 TL. D) 7.000 TL. E) 4.000 TL.


  Aşağıdaki maliyet sistemlerinden hangisinde, birim mamul maliyetinin hesaplanmasında, bakım-onarım işçilerine ait maliyetler kesinlikle dikkate alınmaz?

  A) Tam maliyet sistemi

  B) Normal maliyet sistemi

  C) Değişken maliyet sistemi

  D) Asal maliyet sistemi

  E) Standart maliyet sistemi


  AD Üretim İşletmesi'nin, üretmekte olduğu makine için gerekli olan hammaddeye ilişkin Şubat ayı stok hareketleri aşağıdaki gibidir:

  Satın Alınan Kullanılan

  Dönem Başı Stoku 4.000 kg x 90 TL/kg

  2 Şubat 1.500 kg

  19 Şubat 1.500 kg x 100 TL/m

  27 Şubat 2.500 kg


  İşletme, stok hareketlerini ilk giren ilk çıkar (FİFO) yöntemine göre değerlemektedir.

  Bu bilgilere göre, işletmenin Şubat ayı sonundaki hammadde stoklarının maliyeti ne kadardır?

  A) 175.000 TL. B) 135.000 TL. C) 235.000 TL. D) 250.000 TL. E) 150.000 TL.


  Aşağıdakilerden hangisi işletmenin gelecekte gelir elde etmek amacıyla kullanacağı varlıklarını ifade etmek için kullanılır?

  A) Tükenmiş maliyet

  B) Hasılat

  C) Gider

  D) Aktifleştirilmiş gider

  E) Gelir


  Tekdüzen hesap planında her hesap sınıfı kaş hesap grubuna ayrılır?

  A) 4

  B) 5

  C) 8

  D) 10

  E) 12


  Denetçinin yönetim kurulunun şirketi tehdit eden veya edebilecek nitelikteki riskleri zamanında teşhis edebilmek ve risk yönetimini gerçekleştirebilmek için söz konusu sistemi ve yetkili komiteyi kurup kurmadığını, böyle bir sistem varsa bunun yapısı ile komitenin uygulamalarını açıklamak üzere hazırladığı rapor aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Risk izleme raporu

  B) Riskin erken teşhisi ve yönetimi komitesi raporu

  C) Bağımsız denetim raporu

  D) İç denetim raporu

  E) İç kontrol raporu


  Bir ekonomik birimin belli bir dönemine ait bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere olan uygunluk derecesini saptamak için finansal veya finansal olmayan işlemlerini kontrol etmek, araştırmak, incelemek ve bu konuda bir rapor düzenlemek amacıyla bağımsız bir uzman tarafından yapılan kanıt toplama ve değerleme süreci aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bağımsız denetim B) Kontrol C) Murakabe D) İç denetim E) Teftiş

  Hangi işletmelerin bilanço esasına göre defter tutacağı hususu temel olarak nerede düzenlenir?

  A) Kurumlar vergisi kanunu

  B) Sermaye piyasası kanunu

  C) Gelir vergisi kanunu

  D) Türk ticaret kanunu

  E) Vergi usul kanunu


  Bankalar likidite riskine karşı aşağıdakilerden hangisi/hangileri ile önlem alması uygun olur?

  I-Mevduat çekilişlerini erteler

  II-Öz sermaye miktarını artırır.

  III-Kredi hacmini genişletir.

  IV-GAP (Aralık) analizi tespitleri çerçevesinde vade, kur uyumsuzluğunu giderir.

  A) I, II, III, IV. B) II, III. C) I, III. D) I, IV. E) II, IV.


  Bankaların faaliyetleri sırasında genelde karşılaştığı riskler aşağıdakilerden hangisi/hangileridir?

  I-Faiz Riski

  II-Operasyonel Risk

  III-Politik Risk

  IV-Kredi Riski

  V-Katastrofik Risk

  A) I, II, III ve IV B) I, II, V C) I, V D) II, V E) III, V


  Aşağıdakilerden hangisi Repo için her zaman doğrudur?

  A) Bankanın verdiği Repo makbuzu devlet garantisindedir.

  B) Reponun geri ödeme tarihi belli değildir.

  C) Repoya bağlı menkul kıymetin vade sonunda geri satılması mümkün değildir.

  D) Vade sonunda ödenecek menkul kıymetin fiyatı belli değildir.

  E) Reponun arkasında her zaman referans bir menkul kıymet vardır.

  Varlığın getirisi (ROA) nasıl hesaplanır?

  A) Net karın toplam varlıklara bölünmesi ile elde edilir.

  B) Net karın toplam varlıklar ile çarpılması suretiyle elde edilir.

  C) Net karın toplam yükümlülüklere bölünmesi ile elde edilir.

  D) Varlıkların net kara bölünmesi ile elde edilir.

  E) Net karın toplam varlıklar ile toplanması suretiyle elde edilir


  Elimizdeki veri setinde yer alan gözlem değerleri; 21, 18, 15, 16, 16, 13, 16, 15, 13’dür. Bu veri setinin mod’u aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 13 B) 18 C) 16 D) 15 E) 21


  Elimizdeki veri setinde yer alan gözlem değerleri; 7, 12, 17, 27 , 37’dir. Bu veri setinin aritmetik ortalaması aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 20 B) 22 C) 25 D) 29 E) 27


  Bir veri kümesinin en büyük ve en küçük gözlemler arasındaki fark aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

  A) Ortalama

  B) Sıklık

  C) Boyut

  D) Aralık

  E) Boşluk  Bir şirket 4.000 TL'ye mal ettiği bir ticari malını 240 TL kârla satarsa, bu satışından elde ettiği kâr oranı % kaçtır?

  A) %7 B) %5 C) %6 D) %8 E) %4


  Aşağıdakilerden hangisi ortaklık hakkı sağlayan sermaye piyasası araçlarındandır?

  A) Finansman bonoları B) Gelir ortaklığı senedi C) İmtiyazlı hisse senetleri D) Katılma intifa senedi E) Hazine bonosu
  Finansal varlık piyasaları” aşağıdaki piyasalardan hangisinin de yerine kullanılabilmektedir?

  A) Opsiyon Piyasaları

  B) Mezat Piyasaları

  C) Aracı Piyasaları

  D) İkinci El Piyasaları

  E) Finansal Piyasalar


  İhracı gerçekleştiren şirket açısından tanımlanacak olursa; ihraç edilen bir tahvil üzerinde yazılı değerden (nominal değer) daha düşük bir bedelle satılması durumunda bu tahvil için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Bu tahvil primli tahvildir.

  B) Bu tahvil çağrılabilir tahvildir.

  C) Bu tahvil iskontolu tahvildir.

  D) Bu tahvil özel sektör tahvildir.

  E) Bu tahvil opsiyonlu tahvildir.


  Bugünden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikteki bir ticari malı, finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını veya dövizi gelecekteki bir tarihte satın alma ya da satma şeklinde işlemlerin gerçekleştirildiği piyasalar aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İkinci El Piyasaları

  B) Sermaye Piyasaları

  C) Mezat Piyasaları

  D) Para Piyasaları

  E) Türev Piyasaları


  Ekonomide durgunluk beklendiği dönemlerde aşağıdakilerden hangisi geçerli olmaz?

  A) Uzun vadeli finansal varlıkların fiyatları artar

  B) Kısa ve uzun dönemli finansal varlıkların getirileri arasındaki fark artacaktır

  C) Kısa vadeli finansal varlıkların fiyatları düşer

  D) Uzun vadeli finansal varlıkların getirisi düşer

  E) Kısa vadeli finansal varlıkların getirisi artar
  Aşağıdaki göstergelerden hangisi öncü gösterge niteliğinde değildir?

  A) Parasal taban

  B) Spariş endeksi

  C) Bono faiz oranları

  D) Stok düzeyi

  E) İşsizlik oranı


  Cari işlemler dengesi açığı / GSYH oranı hangi değerin üzerine çıktığında açığın sürdülebilirliği sorgulanmaktadır?

  A) Yüzde 2

  B) Yüzde 1

  C) Yüzde 3

  D) Yüzde 5

  E) Yüzde 4


  Aşağıdakilerden hangisi GSYH ile GSMH arasındaki temel farkı oluşturan büyüklüktür?

  A) Net hata ve noksan

  B) Stok harcamaları

  C) Net ithalat

  D) Net ihracat

  E) Dış alem net faktör gelirleri


  Aşağıdakilerden hangisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun kitaplarından değildir?

  A) Haksız Rekabet

  B) Ticari işletme

  C) Ticaret Şirketleri

  D) Taşıma İşleri

  E) Deniz Ticareti
  Adi şirketlerin temel özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Tüzel kişiler adi şirketlere ortak olmazlar.

  B) Adi şirketlerin ortakları şirket dolayısıyla girilen borçlardan müteselsilen ve bütün malvarlıklarıyla sorumludurlar.

  C) Adi şirketler tüzel kişiliğe sahip olmadıklarından tacir niteliğinde değildir.

  D) Adi şirket sözleşmesi kural olarak şekle tabi değildir.

  E) Adi şirketler, “ticaret şirketi” niteliğinde değildir.


  Türk Gemi Siciline kayıtlı olmayan Türk gemileri üzerindeki mülkiyet ve sınırlı aynı haklara ilişkin olarak aşağıdaki hükümlerden hangisi uygulanacaktır?

  A) Türk Ticaret Kanununun mülkiyet ve diğer ayni haklara ilişkin hükümleri

  B) Türk Medeni Kanununun taşınırlara ilişkin hükümleri

  C) Türk Ticaret Kanununun taşıma hukukuna ilişkin hükümleri

  D) Ticari örf ve adet

  E) Türk Medeni Kanununun taşınmazlara ilişkin hükümleri


  Aşağıdakilerden hangisi adi şirketin varlığı için gerekli zorunlu unsurlardan değildir?

  A) Kişi unsuru

  B) Sözleşme unsuru

  C) Ortak amaç için birlikte çaba gösterme unsuru

  D) Ticari işletme işletilmesi unsuru

  E) Ortak amaç unsuru
   

Sayfayı Paylaş

Users found this page by searching for:

 1. Aşağıdakilerden hangisi iç denetçilerin iç kontrol sistemini iyileştirmeye yönelik güvence ve danışmanlık faaliyetleri sonrasında ortaya çıkan kazanımlardan bir tanesi değildir?

  ,
 2. Aşağıdakilerden hangisi denetim evreninin en doğru tanımıdır?

  ,
 3. Aşağıdakilerden hangisi iç denetçilerin kurumsal yönetim süreçlerini iyileştirmeye yönelik güvence ve danışmanlık faaliyetleri sonrasında ortaya çıkan kazanımlardan bir tanesi değildir?